»yÇØ ªyLRiòÌÁV


   
 

„sÇÁ¸R…Vª«sLi»R½LigS ¿RÁLiúµR…V¬s NRPORPQQùÍÜ[NTP ¿Á[Ljiƒ«s ¿RÁLiúµR…¸R…Wƒ±s...

 

( 8 nov '08, 06. 25p.m.)

 

BÉÔÁª«sÌÁ ˳ØLRi¼d½¸R…V aSxqsòQû®ªs[»R½òÌÁV úxms¼½uíy»R½øNRPLigS úxms¹¸…WgjiLiÀÁƒ«s ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s ¿RÁLiúµR…¸R…Wƒ±sc1 „sÇÁ¸R…Vª«sLi»R½\®ªsVLiµj…. gRi»R½ ®ƒsÌÁ 22ƒ«s $x¤¦¦¦LjiN][ÈÁ ƒ«sVLiÀÁ úxms¹¸…WgjiLiÀÁƒ«s ¿RÁLiúµR…¸R…Wƒ±sc1 DxmsúgRix¤¦¦¦Li CL][ÇÁÙ „sÇÁ¸R…Vª«sLi»R½LigS ¿RÁLiúµR…V¬s NRPORPQQùÍÜ[NTP ¿Á[LjiLiµj…. ¿RÁLiúµR…V²T… NRPORPQQùÍÜ[NTP DxmsúgRix¤¦¦¦Li ¿Á[LRiVN][ª«s²R…Li C úxms¹¸…WgRiLiÍÜ[ NUPÌÁNRPµR…aRP. ˳ØLRi»R½ NSÍت«sWƒ«sLi úxmsNSLRiLi aRP¬sªyLRiLi ry¸R…VLiú»R½Li 5 gRiLiÈÁÌÁNRPV ¿RÁLiúµR…¸R…Wƒ±s c1 DxmsúgRix¤¦¦¦Li ¿RÁLiúµR…V¬s NRPORPQQùÍÜ[NTP ¿Á[LRiVNRPVLiµj….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

Font Help | \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds | ª«sVWùÑÁN`P „ds²T…¹¸…W£qs | Fn¡ÉÜ[ gSùÌÁLki | @|qsLiÕdýÁ | \|¤¦¦¦µR…LSËص`… | ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P | ˳ØLRi»`½ | úxmsxmsLi¿RÁLi | „sƒ¯[µR…Li | úNUP²R…ÌÁV | ªyùFyLRiLi | NSLiúlgi£qs | ÉÓÁ²T…zms | ÕÁÛÇÁzms | úxmsÇØLSÇØùLis | ªyª«sVxmsOSQÌÁV | ¾»½ÌÁLigSßØ |LSÇÁNUP¸R…VLi | aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ | ryLiZNP[¼½NRPLi | AL][gRiùLi | ¥¦¦¦xqsùLi | ÇÜ[ù¼½xtsQùLi
© ctv.in India 2007. All Rghts Reserved.