Call us for any Cable TV or Internet service related issues. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on +9140 44560002 or 44560004.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on +9140 44560002 or +9140 44560004. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on +9140 44560002 or +9140 44560004.
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

HHÉÔÁ FsLiúÈÁƒ±s= xmnsÖÁ»yÌÁV „s²R…VµR…ÌÁ

(25 May 09, 09.55 a.m )

BLiÈÁL`i „sµyùLóRiVÌÁV, ªyLji »R½ÖýÁµR…Liú²R…VÌÁ ¼d½úª«s D»R½äLihRi»][ FsµR…VLRiV¿RÁWxqsVòƒ«sõ HHÉÔÁ xmnsÖÁ»yÌÁV CL][ÇÁÙ DµR…¸R…VLi „s²R…VµR…ÌÁ¸R…WùLiVV. xmnsÖÁ»yÍýÜ[ C ryLji NRPW²y ª«sVƒ« „sµyùLóRiVÌÁV ªy¥¦¦¦ N]ƒ«srygjiLiµj…. Çؼd½¸R…VróyLiVVÍÜ[ ®ªsVVµR…ÉÓÁ ª«sVW²R…V LSùLiNRPVÌÁV ALiµ³R…úxms®µ…[a`P „sµyùLóRiVÌÁV µR…NTPäLi¿RÁVNRPVƒyõLRiV. ¬s¼d½£tsQ\ÛÇÁƒ±sNRPV ®ªsVVµR…ÉÓÁLSùLiNRPV LSgS aRPV˳ÏÁª±sV »R½VÌÁzqs lLiLi²R…ª«s LSùLiN`P, „saSÅÁNRPV ¿ÁLiµj…ƒ«s g][zms bPª«sNSLi»`½ ª«sVW²R…ª«s LSùLiN`P ryµ³j…Li¿yLRiV.

 
 
manmohan
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
Call us for any Cable TV or Internet service related issues. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on +9140 44560002 or 44560004.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on +9140 44560002 or +9140 44560004. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on +9140 44560002 or +9140 44560004.