Call us for any Cable TV or Internet service related issues. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on +9140 44560002 or 44560004.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on +9140 44560002 or +9140 44560004. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on +9140 44560002 or +9140 44560004.
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
»yª«sVV xqsx¤¦¦¦NRPLjiLi¿RÁNRPVLiÛÉÁ[ ZNP[{qsAL`i lgiÖÁ¿Á[ªyLS : ƒygRiLi
(19 May 09, 05.30 p .m )

Fs¬sõNRPÍýÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá LSxtísQû xqs„sV¼½NTP ¾»½®µ…[Fy xqsx¤¦¦¦LjiLi¿RÁÛÍÁ[µR…¬s ZNP[{qsAL`i ¿Á[zqsƒ«s ªyùÅÁùÌÁƒ«sV C FyLíki {qs¬s¸R…VL`i ®ƒs[»R½ ƒygRiLi ÇÁƒyLóRiƒ±s lLi²ïT… »R½xmsöV‡ÁÉíØLRiV. »yª«sVV xqsx¤¦¦¦NRPLjiLi¿RÁNRPVLiÛÉÁ[ ª«sV¥¦¦¦‡ÁWËÞƒ«sgRiL`iÍÜ[ ZNP[{qsAL`i lgiÖÁ¿Á[ªyLS @¬s úxmsbPõLi¿yLRiV. gRi»R½ Dxms Fs¬sõNRPÌÁÍýÜ[ ÇÁ²R…èLýRiÍÜ[ A FyLíkiNTP 20 ®ªs[ÌÁ ®ªsVÇØLíki ª«s}qsò C Fs¬sõNRPÍýÜ[ 60 ®ªs[ÌÁ ®ªsVÇØLêki FsÍØ ª«sÀÁèLiµ][ gRiª«sV¬sLi¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. NRPWÈÁ„sV µ³R…LSø¬sõ FyÉÓÁxqsWò »R½ª«s aRPNTPò ®ªs[VLRiNRPV ¾»½LSxqsNRPV xqsx¤¦¦¦NRPLjiLi¿yª«sV¬s ƒygRiLi ¿ÁFyöLRiV. Fs¬sõNRPÍýÜ[ JÈÁ„sVNTP Ëص³R…ù»R½ ª«sz¤¦¦¦LiÀÁ ªyùFyLRiLi ¿Á[xqsVN][ªyÌÁ¬s NSLiúlgi£qs ®ƒs[»R½ NTPLRißãÞ NRPVª«sWL`i lLi²ïT…, ¾»½[®µ…[Fy @µ³j…®ƒs[»R½ ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV\|ms ¿Á[zqsƒ«s ªyùÅÁùÌÁƒ«sV ƒygRiLi ¼½zmsö N]ÉíØLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
Call us for any Cable TV or Internet service related issues. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on +9140 44560002 or 44560004.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on +9140 44560002 or +9140 44560004. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on +9140 44560002 or +9140 44560004.