Call us for any Cable TV or Internet service related issues. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on +9140 44560002 or 44560004.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on +9140 44560002 or +9140 44560004. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on +9140 44560002 or +9140 44560004.
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
NRPÌÁLS ªyùzmsòQ\|ms L][aRP¸R…Vù xqs„dsVOSQ xqsª«sW®ªs[aRPLi
(10 May 09, 06.05 p .m )

NRPÌÁLS ªyùµ³j…NTP xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ LSxtísQûúxms˳ÏÁV»R½*Li ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÉíÓÁLiµj….. NRPÌÁLS ZNP[xqsVÌÁV \ÛËÁÈÁNRPV LSª«sÈÁLi»][.. ªyùµ³j… úxms‡ÁÌÁNRPVLi²y ª«sVVLiµR…xqsVò ¿RÁLRiùÌÁ\|msƒ«s ª«sVLiú»R½VÌÁV,@µ³j… NSLRiVÌÁ»][ L][aRP¸R…Vù xqs„dsVORPQ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV.. ª«sVLiú»R½VÌÁV xqsLi˳جs ¿RÁLiúµR…ZaP[ÅÁL`i, gRiÍýØ@LRiVßá NRPVª«sWLji, \|¤¦¦¦µR…LSËص`… NRPÛÍÁNíRPL`i ƒ«s„dsƒ±s„sVÈíÁÍÞ, ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs @µ³j…NSLRiVÌÁV Fs{qsözqsLig`i, NRPXxtñsQË؇ÁVÌÁV C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ FyÍæ܃yõLRiV...

 
 
mahela jayavardane
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
Call us for any Cable TV or Internet service related issues. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on +9140 44560002 or 44560004.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on +9140 44560002 or +9140 44560004. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on +9140 44560002 or +9140 44560004.