Members Login
User Name:
Password:
 
 
For advertise on C Tv and C Tv2 contact 66361011, 94402-37067, 9848646234, 94413-78607. *Great opportunity to get into excellent career… Srivari Vocational Junior college & Hospital offering two year intermediate courses in Medical Lab technician(MLT), Nursing, Ophthalmic Technician(OT), Physio Therapist(PT), Computer Science & Engineering(CSE), Computer Graphics& Animation(CGA), Electrician (EW&SEA), Accounting & Taxation… Qualification: SSC pass or fail, Inter pass or fail, No Age limit.. after successful completion of the course candidates can get employment opportunity in our own industries and hospital… Address: SRIVARI VOCATIONAL JUNIOR COLLEGE & HOSPITAL, APPIIC-2, IDA, Jeedimetla, Hyd-55. Phone no’s: 23090555, 9908006730, 9885110606 * Advt: HABSIGUDA VIGNAN SCHOOLS HYDERABAD BRANCHES: SAINIKPURI, DR. AS RAO NAGAR,PH NO:65293094-95; PRASHANTHI NAGAR, UPPAL. PH NO:65293092-93;NACHARAM, HABSIGUDA. PH NO:65293091; VANASTHALIPURAM, NH9. PH NO:65176080; DILSUKHNAGAR. PH NO:65794466; KARMANGHAT, CHAMPAPET ROAD. PH NO:65183734;LB NAGAR SOUTH END PARK. PH NO:65946184; GHATKESAR. PH NO: 0841-5222489.NURSERY TO Xth ....ADMISSIONS ARE IN PROGRESS...ENGLISHMEDIUM...CO-EDUCATION...IIT FOUNDATION FOR 8th, 9th,10th CLASSES. * VIGNAN SCHOOLS-98499 23456, 98663 00389 Admissions open for State and CBSE Syllabus. Schools in Hyderabad at NIZAMPET( KUKATPALLY), MADINAGUDA (MIYAPUR), SAROORNAGAR, DESHMUKHI AND GHATKESAR. FOR DETAILS CONTACT 98499 23456, 98663 00389 * 

10.03.08

 

LRiNRPò ª«sWLjiö²T… ÛÍÁ[NRPVLi²y ÖdÁª«sL`i ÍÜ[ xqsgRiËØgRiLi ²]®ƒs[ÉÞ Â¿Á[¸R…Vª«s¿RÁVèM ²yNíRPL`i xqsËØ÷LSª«so

   
 

ª«sWƒ«sª«so¬s aRPLkiLRi ËØgRiLiÍÜ[ ÖdÁª«sL`i @»R½ùLi»R½ úxmsµ³yƒ«s\®ªsVƒ«sµR…¬s BxmsöV²R…V ÖdÁª«sL`i ªyùµ³j… úgRixqsVòÌÁV ËصR… xms²yÖÁ=ƒ«s xms¬sÛÍÁ[µR…¬s NS„sV®ƒs[¬s ¥¦¦¦zqsöÈÁÍÞ zqs‡Á÷Liµj… \|¤¦¦¦µR…LSËص`… ÍÜ[ xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV. ²yNíRPL`i xqsËØ÷LSª«so „dsV²T…¸R…W»][ ª«sWÉýزR…V»R½W. GÍØLiÉÓÁ LRiNRPò ª«sWLjiö²T… ÛÍÁ[NRPVLi²y ÖdÁª«sL`i ÍÜ[ xqsgRiËØgRiLi ²]®ƒs[ÉÞ Â¿Á[¸R…Vª«s¿RÁè¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. gRi»R½ 5 xqsLiª«s»R½=LSÌÁVgS ÖdÁª«sL`i ªyùµ³j…»][ ˳صR…xms²R…V»R½Vƒ«sõ ALiúµ³R… LSuíyû¬sNTP ¿ÁLiµj…ƒ«s ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁNRPV „sÇÁ¸R…Vª«sLi»R½LigS aRPxqsòQû ÀÁNTP»R½= ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLi @¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. BxmsöV²R…V A®ªsV NRPVÈÁVLi‡Á xqs˳ÏÁVùÌÁ»][ Aƒ«sLiµR…LigS DLiµR…¬s xqsLi»][uy¬sõ ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV.

 

 

 

 

home


© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved.