CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

{msALkiö FyLíki »]ÖÁ ÇØÕÁ»y „s²R…VµR…ÌÁ

27 march 10.45 . a .m )

»R½WLRiVög][µyª«sLji ÑÁÍýØ ÇÁgæRiLi}msÈÁÍÜ[ aRPVúNRPªyLRiLi DµR…¸R…VLi úxmsÇØLSÇÁùLi FyLíki @µ³R…ùQORPV²R…V ÀÁLRiLiÒÁ„s FyLíki »R½LRixmsoƒ«s F¡ÉÔÁ ¿Á[xqs @˳ÏÁùLóRiVÌÁ »]ÖÁ ÇØÕÁ»yƒ«sV úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁNRPV F¡ÉÔÁ¿Á[}qs 9 ª«sVLiµj…, aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁNRPV F¡ÉÔÁ ¿Á[}qs 95 @˳ÏÁùLóRiVÌÁ »]ÖÁ ÇØÕÁ»yƒ«sV „s²R…VµR…ÌÁ ¿Á[aSLRiV.

C L][ÇÁÙ ry¸R…VLiú»R½Li \|¤¦¦¦µR…LSËصR…VÍÜ[ lLiLi²R…ª«s ÇØÕÁ»yƒ«sV „s²R…VµR…ÌÁ ¿Á[ryòLRiV. ¼½LRiVxms¼½ aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁ ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæRiLi ƒ«sVLiÀÁ ÀÁLRiLiÒÁ„s F¡ÉÔÁ ¿Á[ryòLRiV.

ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ÇØÕÁ»y

Aµj…ÍØËص`… (Fs{qís) c FsLi ƒygSLSª«so
NRPLkiLiƒ«sgRiL`i c „s.LSÛÇÁ[LiúµR…
ÇÁ{¤¦¦¦LSËص`… c bPª«sNRPVª«sWL`i ÖÁLigS¸R…V»`½
ª«sVÍØäÑÁgjiLjic ÉÓÁ.®µ…[®ªs[LiúµR… g_²`…
$NSNRPVÎÏÁLi c „s. NRPÎØùßÔá

 
 
zmsALkiö lLiLi²][ ÇØÕÁ»y
úxmsÇØLSÇÁùLi 5 ÇØÕÁ»y „s²R…VµR…ÌÁ
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004