CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
¾»½LSxqs ª«sVW²R…ª«s ÇØÕÁ»y „s²R…VµR…ÌÁ
26 march 06.30 .a .m )

ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sVÍÜ[ {qsÈýÁ xqsLôRiVËØÈÁV xmspLRiòLiVVƒ«s ®ƒs[xms´R…ùLiÍÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQ xqs„sV¼½ ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi ª«sVW²R…V „s²R…»R½ÍýÜ[ @˳ÏÁùLóRiVÌÁƒ«sV úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj…. A FyLíki ®ƒs[»R½ CÛÉÁÌÁ LSÛÇÁ[LiµR…L`i ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi LSú¼½ 7 gRiLiÈÁÌÁNRPV ª«sVW²R…ª«s ÇØÕÁ»y „s²R…VµR…ÌÁ ¿Á[aSLRiV. ®ªsVV»R½òLi ª«sVW²R…V „s²R…»R½ÍýÜ[ 35 ª«sVLiµj… @˳ÏÁùLôðRiVÌÁƒ«sV ¾»½LSxqs úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj…. Bµj…ÍØ DLi²R…gS ÇØÕÁ»yÍýÜ[ ¿][ÈÁV µR…NRPä¬s AaSª«sx¤PQ§ÌÁ ª«sVµôR…»R½V µyLRiVÌÁV ¾»½ÌÁLigSßá @Li»R½ÉØ „dsLRiLigRiLi xqsXztísQxqsWò @µ³j…uíyƒ«sLi\|ms AúgRix¤¦¦¦ÇØ*ÌÁÌÁV ®ªsÎÏÁþgRiNRPVä»R½VƒyõLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004