CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
xqs»R½ùLi ÕÁ²ïT…Lig`i ƒ«sVLi²T… »R½xmsöVNRPVƒ«sõ ÕÁ.ZNP.®ªsW²T…
26 march 06.45 .a .m )

xqs»R½ùLi ÕÁ²ïT…Lig`i úxmsúNTP¸R…VÍÜ[ FyLRiµR…LRi+NRP»R½ NRP¬szmsLi¿RÁ²R…LiÛÍÁ[µR…¬s \|qs#ö£qs NRPª«sVWù¬sZNP[xtsQƒ±s= AL][zmsLiÀÁLiµj…. µk…Li»][ ÕÁ²ïT…Lig`i lLi[xqsV ƒ«sVLiÀÁ »R½xmsöVNRPVLiÉت«sV¬s \|qs#ö£qs FsLi²U… ÕÁ.ZNP.®ªsW²T… ¾»½ÖÁFyLRiV. xqs»R½ùLi NRPLixmspùÈÁL`i= ƒ«sVLiÀÁ ÛÍÁÈÁL`i @LiµR…VNRPVƒyõª«sV¬s, @µj… »R½ª«sVNRPLi»R½ FyÑÁÉÓÁª±sgS ÛÍÁ[µR…¬s ®ªsW²U… ªyùÆØù¬sLi¿SLRiV. ÕÁ²ïT…Lig`i ®ªsVVµR…ÉÓÁ µR…aRP @LiVVF¡LiVVƒ«s »R½LRiVªy»R½ ª«sV×dýÁ NRPLi|ms¬dsÌÁ }msLýRiƒ«sV uyL`íiÖÁ£qís ¿Á[ryòª«sVƒ«s²R…Li »R½ª«sVNRPV @LóRiLiNS¬s „sxtsQ¸R…VLigS DLiµR…¬s \|qs#ö£qs ¾»½ÖÁzmsLiµj…. xqs»R½ùLi „sxtsQ¸R…VLiÍÜ[ ª«sVVLiµR…VNRPV ®ªsÎýØÍÜ[ ÛÍÁ[NRP ÕÁ²ïT…Lig`i ƒ«sVLiÀÁ \®ªsµ]ÌÁgSÍÜ[ @ƒ«sõ „sxtsQ¸R…WÌÁƒ«sV \|qs#ö£qs ËÜ[L`ïi xqs˳ÏÁVùÌÁ»][ ¿RÁLjièLiÀÁ ¬sLñRi¸R…VLi ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s ®ªsW²T… @ƒyõLRiV. xqs»R½ùLi ªyÉØ @ª«sVøNRPLiÍÜ[FyLRiµR…LRi+NRP»R½ DLi®²…[ÍØ ËÜ[L`ïi ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s xqs»R½ùLi ËÜ[L`ïi ®ªsVLi‡ÁL`i=NRPV xqsÌÁ¥¦¦¦ BÀÁèLiµj….

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004