CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ryª«sWÑÁNRP ƒyù¸R…VLi ¾»½®µ…[Fy®µ…[: ÇÁÚ¬s¸R…VL`i

26 march 08.30 .a .m )

ryª«sWÑÁNRP ƒyù¸R…W¬sõ ¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi FyLíki Aµj… ƒ«sVLiÀÁ @ª«sVÌÁV ¿Á[zqsLiµR…¬s A FyLíki »R½LRixmnsQoƒ«s xmsbP誫sV g][µyª«sLji ÑÁÍýØÍÜ[ úxms¿yLRiLi ¿Á[xqsVòƒ«sõ ƒ«sÈÁV²R…V ÇÁÚ¬s¸R…VL`i Fs¬dísAL`i @ƒyõLRiV. ryª«sWÑÁNRP ƒyù¸R…VLi ¬sƒyµR…Li»][ ª«sÀÁ胫s úxmsÇØLSÇÁùLi FyLíki¬s D®µô…[bPLi¿y A¸R…Vƒ«s C ªyùÅÁùÌÁV ¿Á[aSLRiV.

@µ³j…NSLRi NSLiúlgi£qs FyLíki\|ms „sª«sVLRi+ƒyúryòÌÁV xqsLiµ³j…LiÀÁƒ«s ÇÁÚ¬s¸R…VL`i Fs¬dísAL`i, xqsLiZOP[Qª«sV xms´R…NSÌÁ ª«sVVxqsVgRiVÍÜ[ A FyLíki N][Éýصj… LRiWFy¸R…VÌÁ ª«sVV²R…VxmsoÌÁV {qs*NRPLjiLiÀÁLiµR…¬s AL][zmsLi¿yLRiV. ÇÁÚ¬s¸R…VL`i Fs¬dísAL`i ®ªsLiÈÁ ª«sWÒÁ ª«sVLiú¼½, BÉÔÁª«sÛÍÁ[ NSLiúlgi£qs ƒ«sVLiÀÁ ¬súxtsQä„sVLiÀÁ ¾»½®µ…[Fy ¼d½LóRiLi {qs*NRPLjiLiÀÁƒ«s ª«sWgRiLiÉÓÁ Ë؇ÁV DƒyõLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004