CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV»][ ÛÍÁ£mnís ®ƒs[»R½ÌÁ Fn¡ƒ±s ª«sVLi»R½ƒyÌÁV

26 march 12.30 . p .m )

ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sVÍÜ[ {qsÈýÁ xqsLôRiVËØÈýÁV BLiNS J N]ÖÁNTPä LSÛÍÁ[µR…V, C ®ƒs[xms´R…ùLiÍÜ[ ÛÍÁ£mís®ƒs[»R½ÌÁV gRiVLRiVªyLRiLi DµR…¸R…VLi ÉÔÁ²U…{ms @µ³R…ùQORPV²R…V ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV»][ Fn¡ƒ±sÍÜ[ ª«sVLi»R½ƒyÌÁV ÇÁLjiFyLRiV. C xqsLiµR…LRi÷éLigS 20 róyƒyÍýÜ[ F¡ÉÔÁ ¿Á[ryòª«sV¬s {qs{msFsLi Ë؇ÁVNRPV xqsöxtísQLi ¿Á[zqsLiµj…. {qsÈýÁ xqsLôRiVËØÈýÁÍÜ[ ZNP[{qsAL`i ILiÛÉÁµôR…V F¡NRP²R…\|ms AFyLíki gRiVúLRiVgS DLiµj…. xqsLôRiVËØÈýÁV ÇÁLjigjiƒy, ÇÁLRigRiNRPF¡LiVVƒy ª«sLRiLigRiÍÞ »R½WLRiVö, DxmsöÍÞ, \®ªsLS róyƒyÍýÜ[ @˳ÏÁùLóRiVÌÁƒ«sV ¬sÌÁÛËÁ²R…»yª«sV¬s {qs{msFsLi úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj…. ª«sVL][\®ªsxqsV x¤¦¦¦§ryõËص`…, ƒ«sLS=xmspL`i róyƒyÌÁƒ«sV Bª«s*NRPVƒyõ ‡ÁLjiÍÜ[ƒ«sVLiÀÁ ®ªsƒ«sNRP²R…VgRiV ®ªs[}qsµj… ÛÍÁ[µR…¬s {qs{msH ¾»½lgi[zqs ¿ÁzmsöLiµj….

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004