CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
úxmsµ³y¬s ª«sVƒ¯[øx¤¦¦¦ƒ±s ryª«sVLóRiQùLi @®ªsWgRiLi : LSx¤¦¦¦¨ÍÞgSLiµ³k…
25 march 06.50 .p .m )

úxmsµ³yƒ«sª«sVLiú¼½ ª«sVƒ¯[øx¤¦¦¦ƒ±szqsLig`i xqsª«sVLóRi»R½\|ms GH{qs{qs ÇÁƒ«sLRiÍÞ |qsúNRPÈÁLki LSx¤¦¦¦¨ÍÞgSLiµ³k… »R½ƒ«s xqsLixmspLñRi „saS*ry¬sõ ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV. „sxmsORPQ ®ƒs[»R½ ÍØÍÞNRPXxtñsQ @µy*¬ds úxmsµ³y¬s ª«sVƒ¯[øx¤¦¦¦ƒ±sƒ«sV @»R½ùLi»R½ ‡ÁÌÁ{¤¦¦¦ƒ«s úxmsµ³y¬sgS „sª«sVLji+LiÀÁƒ«s ®ƒs[xms´R…ùLiÍÜ[ ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi LSx¤¦¦¦¨ÍÞgSLiµ³k… µ³k…ÈÁVgS xqsöLiµj…Li¿yLRiV. úxmsµ³y¬s xqsª«sVLóRi»R½\|ms xmspLjiò ˳ÏÁL][ryƒ«sV úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. „sª«sVLRi+ÌÁV ¿Á[¸R…V²R…Li ¿yÍØ ¾»½[ÖÁNRP¬s @µy*¬ds ªyùÅÁùÌÁƒ«sV N]ÉíÓÁFylLi[aSLRiV. ˳ØLRi»`½ƒ«sV xqsª«sVLóRiª«sLi»R½LigS ª«sVVLiµR…VNRPV ƒ«s²T…zmsLi¿RÁ²R…LiÍÜ[ ª«sVƒ¯[øx¤¦¦¦ƒ±s xmspLjiò „sÇÁ¸R…W¬sõ r~Li»R½Li ¿Á[xqsVNRPVƒyõLRi¬s NTP»y‡ÁV B¿yèLRiV. ˳ØLRi»`½NRPV @Liµj…LiÀÁƒ«s „sÇÁ¸R…WÛÍÁ[ A¸R…Vƒ«s xqsª«sVLóRi»R½ƒ«sV ¾»½[ÈÁ¾»½ÌýÁLi ¿Á[xqsWòLiµR…¬s @®ªsVLjiNS»][ ¿Á[xqsVNRPVƒ«sõ F¢LRi @ßáV IxmsöLiµy¬sõ gRiVLRiVò ¿Á[aSLRiV. @®ªsVLjiNS»][ A¸R…Vƒ«s ª«sp¥¦¦¦»R½øNRP \ZaPÖÁ úxmsµ³y¬sgS xqsª«sVLóRi¬ds¸R…V»R½ƒ«sV LRiVÇÁÙª«so ¿Á[r¡òLiµR…¬s ªyùÆØù¬sLi¿yLRiV. ª«sVVLi\ÛËÁ µy²R…VÌÁV @ƒ«sLi»R½LRiLi F~LRiVgRiV ®µ…[aRPLi\|ms I¼½ò²T… ¼d½xqsVNRPVLSª«s²R…LiÍÜ ª«sVƒ¯[øx¤¦¦¦ƒ±szqsLig`i xqsxmnsÌÁLi ¿ÁLiµyLRiƒyõLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004