CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
®ƒs[²R…V ²³T…ÖdýÁ ®ªsÎýÏÁƒ«sVƒ«sõ \®ªsFs£qs, ²U…Fs£qs
16 march 12.05 . p.m )

@˳ÏÁùLóRiVÌÁ FsLizmsNRP\|ms ¿RÁLjièLi¿Á[LiµR…VNRPV ª«sVL][ª«sWLRiV \®ªsFs£qs, ²U…Fs£qsÌÁV x¤¦¦¦zqsòËØÈÁ xmsÉíØLRiV. ²³T…ÖdýÁÍÜ[ CL][ÇÁÙ ry¸R…VLiú»R½Li ÇÁLRigRiƒ«sVƒ«sõ ZNP[LiúµR… Fs¬sõNRPÌÁ NRP„sVÉÔÁ Û˳Á[ÉÔÁÍÜ[ ªyLRiV FyÍæÜLiÉØLRiV. BxmsöÉÓÁZNP[ {qsûQä¬sLig`i NRP„sVÉÔÁƒ«sVLiÀÁ @Liµj…ƒ«s ÇØÕÁ»y\|ms zmsC{qs ¿RÁLjièxqsVòLiµj…. CryLji ªyLjiµôR…LRiW ª«sVW²R…V L][ÇÁÙÌÁFyÈÁV ²³T…ÖdýÁÍÜ[ DLi²T… xmspLjiò ÇØÕÁ»yÌÁV ÅÁLSLRi¸R…WùZNP[ ¼½Ljigjiª«s¿Á[è @ª«sNSaRPLi DLiµj….

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *