CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
FyN`P úxmsµ³yƒ«s ƒyù¸R…Vª«sVWLjiògS BzmnsòNSL`i ¿_µR…Lji
16 march 12.45 . p.m )

FyNTPróyƒ±s úxmsµ³yƒ«s ƒyù¸R…Vª«sVWLjiògS BzmnsòNSL`i ¿_µR…Lji¬s úxms˳ÏÁV»R½*Li ¼½Ljigji ¬s¸R…V„sVLiÀÁLiµj…. „sxmsOSQÌÁV, ƒyù¸R…VªyµR…VÌÁV Aµj…ªyLRiLi ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s 'ÍØLig`i ª«sWL`iè' ®µ…‡Á÷NRPV µj…gjiª«sÀÁ胫s FyNTPróyƒ±s úxms˳ÏÁV»R½*Li »]ÌÁgjiLiÀÁƒ«s ƒyù¸R…Vª«sVWLRiVòÌÁƒ«sV ¬s¸R…V„sVLi¿yÌÁƒ«sõ ¬sLñRi¸R…VLi ¼d½xqsVNRPVLiµj…. úxmsµ³yƒ«s ƒyù¸R…Vª«sVWLjiògS BzmnsòNSL`i ¿_µR…Lji C ®ƒsÌÁ 21ƒ«s xmsµR…„ds Ëص³R…ù»R½ÌÁV {qs*NRPLjiryòLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *