CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
@²ïR…LiNRPVÌÁV @µ³j…gRi„sVLiÀÁƒ«s ²T…xqs䪫sLki
16 march 1.45 . p.m )

@®ªsVLjiNS CL][ÇÁÙ DµR…¸R…VLi @Li»R½LjiORPQ ª¯[ùª«sVƒ_NRP ²T…xqs䪫sLji ¬s „sÇÁ¸R…Vª«sLi»R½LigS úxms¹¸…WgjiLiÀÁLiµj…. Fný¡Lji²yÍÜ[¬s ZNPƒ«s²U… }qs=£qs|qsLiÈÁL`iƒ«sVLiÀÁ úxms¹¸…WgjiLiÀÁƒ«s8 ¬s„sVuyÌÁZNP[ ²T…xqs䪫sLji ALji÷ÉÞÍÜ[NTPúxms®ªs[bPLiÀÁLiµj…. ²T…xqs䪫sLji gRiLiÈÁNRPV 28 ®ªs[ÌÁ NTPÍÜ[„dsVÈÁLýRi ®ªs[gRiLi»][ úxms¸R…WßÓár¡òLiµj…. lLiLi²R…VL][ÇÁÙÌÁ »R½LS*»R½ C ª¯[ùª«sVƒ_NRP BLiÈÁlLi[õxtsQƒ«sÍÞ }qs=£qs |qsLiÈÁL`iÍÜ[NTP úxms®ªs[bPxqsVòLiµj…. G²R…VgRiVLRiV ª¯[ùª«sVgSª«sVVÌÁVƒ«sõ C }qs=£qsxtsQÉÓÁÍÞ BLiÈÁlLi[õxtsQƒ«sÍÞ }qs=£qs|qsLiÈÁL`iÍÜ[ ƒyÌÁVgRiV.. @LiVVµR…V r¡ÍØL`i „sLig`i= GLSöÈÁV¿Á[¸R…V²R…LiÍÜ[ NRPXztsQrygjixqsVòLiµj….. ²T…xqs䪫sLji úxms¹¸…WgjixqsVòƒ«sõxmso²R…V A µR…XaRPùLi FsLi»][ @LiµR…LigS DLiµR…¬s Fný¡Lji²y}qs=£qs |qsLiÈÁL`i \®²…lLiNíRPL]NRPLRiV @Õ³Áª«sLñjiLi¿yLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *