CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
NSLiúlgi£qs Fs¬sõNRPÌÁ xqsLixmnsVLi xqsª«sW®ªs[aRPLi ªyLiVVµy
16 march 02.30 . p.m )

ª«s¿Á[è Fs¬sõNRPÌÁÍÜ[ F¡ÉÔÁ ¿Á[}qs @˳ÏÁùLóRiVÌÁƒ«sV FsLizmsNRP ¿Á[}qsLiµR…VNRPV r¡ª«sVªyLRiLi ry¸R…VLiú»R½Li ÇÁLRigRiª«sÌÁzqsƒ«s NSLiúlgi£qs ZNP[LiúµR… Fs¬sõNRPÌÁ xqsLixmnsVLi xqsª«sW®ªs[aRPLi ªyLiVVµy xms²T…Liµj…. C xqsª«sW®ªs[aRPLi ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi gS¬ds, gRiVLRiVªyLRiLi gS¬ds ÇÁLjilgi[ @ª«sNSaRPLi DLiµj…. Bµj…ÍØ DLi²R…gS, ALiµ³R…úxms®µ…[a`PÍÜ[ @˳ÏÁùLóRiVÌÁ FsLizmsNRPNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ NSLiúlgi£qs {qsäQû¬sLig`i NRP„sVÉÔÁ ª«sV×dýÁ xqsª«sW®ªs[aRPLi @LiVVLiµj….

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *