CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
NRP²R…xms ƒ«sVLiÀÁ ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁNRPV F¡ÉÔÁ : \®ªsFs£qs ÇÁgRiƒ±s
15 march 03.30 . p.m )

ª«s¿Á[è Fs¬sõNRPÍýÜ[ NRP²R…xms ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ róyƒ«sLi ƒ«sVLiÀÁ F¡ÉÔÁ ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõÈýÁV \®ªsFs£qs ÇÁgRiƒ±s®ªsWx¤¦¦¦ƒ±slLi²ïT… úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. Aµj…ªyLRiLi A¸R…Vƒ«s úF~µôR…VÈÁWLRiVÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s L][²`…u¡ÍÜ[ FyÍæ܃yõLRiV. C xqsLiµR…LRi÷éLigS ÇÁgRiƒ±s ª«sWÉýزR…V»R½W LSxtísQûLi ª«sVLjiLi»R½ @Õ³Áª«sXµôðj… ¿ÁLiµyÌÁLiÛÉÁ[ \®ªsFs£qs LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT…¬s ª«sV×dÁþ {qsFsLiƒ«sV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s N][LSLRiV.

 
 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *