CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
@ËØ÷¸º…V, ËØËظº…V zqs¬sª«sW úxmsryLSÖÁõ AxmsLi²T…
15 march 10.30 . a.m )

108 ªyx¤¦¦¦ƒyÌÁ\|ms LSÒÁª±s Ëܪ«sVø DLi²R…NRPW²R…µR…ƒ«sõ ÉÔÁ²U…{ms ƒy¸R…VNRPVÌÁ \®ªsÅÁLji\|ms NSLiúlgi£qs „sLRiV¿RÁVNRPVxms²T…Liµj…. ALójiNRP ª«sVLiú¼½ L][aRP¸R…Vù »R½ƒ«s\®µ…ƒ«s \ZaPÖÁÍÜ[ ÉÔÁ²U…{ms ®ƒs[»R½ÌÁ\|ms „sLRiV¿RÁVNRPVxms²ïyLRiV. LSÒÁª±s DLi²R…NRPW²R…µR…LiÈÁVƒ«sõ ¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi ƒy¸R…VNRPVÌÁV.. ËØÌÁNRPXxtñsQ, Fs¬dísAL`i zqs¬sª«sWÌÁ úxmsµR…LRi+ƒ«sƒ«sV NRPW²y Axms²y¬sNTP zqsµôðR…ª«sW @¬s xqsªyÍÞ „szqsLSLRiV. „s„sµ³R… úFyLi»yÍýÜ[ Dƒ«sõ Fs¬dísAL`i „súgRi¥¦¦¦ÌÁV NRPW²y JÈÁLýRiƒ«sV ANRPL<jiLi¿Á[ @ª«sNSaRPLi DLi²R…ÈÁLi»][ ªyÉÓÁ\|ms NRPW²y ALiORPQÌÁV ª«sLjiòLixmsÛÇÁ[¸R…WÌÁ¬s L][aRP¸R…Vù ²T…ª«sWLi²`… ¿Á[aSLRiV.

 
 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *