CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
xqs*ÍØ˳ÏÁLi N][xqs®ªs[V Fs¬dísAL`i ¿Á[»R½ úxms¿yLRiLi
15 march 10.00 . a.m )

ÇÁÚ¬s¸R…VL`i NTRƒ«sV INRPxmsöV²R…V µR…gæRiLRiNRPV NRPW²y LS¬sª«s*¬s ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV... BxmsöV²y¸R…Vƒ«sVõ NSª«sÖÁLi¿RÁVNRPVLiÈÁVƒyõLRi¬s {msAL`i{msP ®ƒs[»R½ N][ÈÁgjiLji „sµyùµ³R…LRiLSª«so Fs®µô…[ªy ¿Á[aSLRiV. xmsª«sƒ±s NRPÎØùßãÞƒ«sV ¬sL][µ³j…Li¿RÁ²y¬sZNP[ Fs¬dísAL`iƒ«sV, ËØÌÁNRPXxtñsQƒ«sV A¸R…Vƒ«s LRiLigRiLiÍÜ[NTP µj…LiFyLRi¬s „sª«sVLji+Li¿yLRiV. Fs¬sõNRPÌÁ »R½LS*»R½ NRPW²y NSLiúlgi£qs»][ F~»R½Vò |msÈíÁVNRPV®ƒs[ úxmsxqsZNP[ò ÛÍÁ[µR…¬s N][ÈÁgjiLji ¾»½[ÖÁè ¿ÁFyöLRiV. {msAL`i{msPNTP NSLiúlgi£qs ª«sWú»R½®ªs[V úxms»yùª«sWõ¸R…Vª«sV¬s xmsoƒ«sLRiVµçyÉÓÁLi¿yLRiV.

 
 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *