CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
LSƒ«sVƒ«sõNSÌÁLiÍÜ[ BLi²T…¸R…W ƒyÛÍÁ²`ê… x¤¦¦¦ËÞgS ª«sWLRiV»R½VLiµj… : r¡ª«sVƒy´`…¿RÁÈÁLêki
14. march 07.20 . p. m )

®ƒs[ÉÔÁ ¸R…VVª«s»R½ „sµR…ùNRPV @µ³j…NRP úFyµ³yƒ«sù„sVªy*ÌÁ¬s ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ {qsöNRPLRiV r¡ª«sVƒy´`… ¿RÁÈÁLêki N][LRiVLRiV. C L][ÇÁÙ ÇÁLjigjiƒ«s A¿yLRiù ƒygSLêRiVƒy ¸R…VW¬sª«sLji=ÉÔÁ 30 ryõ»R½N][»R½=ª«sLiÍÜ[ A¸R…Vƒ«s FyÍæ܃yõLRiV. LSƒ«sVƒ«sõNSÌÁLiÍÜ[ ˳ØLRi»R½®µ…[aRPLi ƒyÛÍÁ²`ê… x¤¦¦¦ËÞgS ª«sWLRiV»R½VLiµR…¬s {qsöNRPL`i }msL]äƒyõLRiV. C D»R½=ª«sLiÍÜ[ r¡ª«sVƒy´`…»][ FyÈÁV zqs¬dsƒ«sÉÔÁ @LiÇÁÖdÁ®µ…[„s. úF¡}mnsxqsL`i zms.ÑÁ.aS{qsòQûÌÁNRPV „saRP*„sµyùÌÁ¸R…V DxmsNRPVÌÁxms¼½ x¤¦¦¦LRig][FyÍÞ lLi²ïT… g_LRiª«s ²yNíRPlLi[ÈýÁƒ«sV @LiµR…ÛÇÁ[aSLRiV.

 
 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *