CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
xqs»R½ùLi ªyÉØÌÁV N]®ƒs[LiµR…VNRPV ª«sVVLiµR…VNRPV ª«sÀÁ胫s ª«sVW²R…V NRPLi|ms¬dsÌÁV
13. march 1.30 . p. m )

xqs»R½ùLi NRPLixmspùÈÁL`i= ËÜ[LïRiV aRPVúNRPªyLRiLi xqsª«sW®ªs[aRPª«sVª«so»R½VLiµj…. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ xqs»R½ùLi ªyÉØÌÁ @ª«sVøNRPLi gRiVLjiLiÀÁ ¿RÁLjièryòLRiV. xqs»R½ùLi ªyÉØÌÁV N]®ƒs[LiµR…VNRPV ®ªsVVµR…ÈÁ xmsÌÁV NRPLi|ms¬dsÌÁV AxqsNTPò ¿RÁWzmsƒ«sxmsöÉÓÁNUP ÀÁª«sLjiNUP ª«sVW²R…V NRPLi|ms¬dsÌÁV ª«sWú»R½®ªs[V „sVgjiÍØLiVV. FsÍÞ @Li²`… ÉÓÁ, ÛÉÁN`P ª«sV{¤¦¦¦LiúµR…, \|qsƒ±s= NSL`iöÌÁV ª«sWú»R½®ªs[V xqs»R½ùLi»][ @µ³j…NRP xqsLiÅÁùÍÜ[ ªyÉØÌÁƒ«sV N]®ƒs[LiµR…VNRPV AxqsNTPò ¿Á[FyLiVV. CL][ÇÁÙ ÇÁLjilgi[ ËÜ[LïRiV xqsª«sW®ªs[aRPLi @L>Ri»R½ gRiÌÁ ÕÁ²ïR…LýRiƒ«sV FsLizmsNRP ¿Á[ryòLRiV. FsLizmsNRP ¿Á[zqsƒ«s NRPLi|ms¬dsÌÁNRPV ª«sWú»R½®ªs[V xqs»R½ùLi xqsLixqósNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…¿RÁLiBƒ«s NUPÌÁNRP „sª«sLSÌÁƒ«sV @LiµR…ÛÇÁ[ryòLRiV.

 
 
chiru
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *