CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
LSÇÁÙ r¡µR…LRiVÌÁNRPV \|¤¦¦¦N][LíRiVÍÜ[ ¿RÁVZNPäµR…VLRiV
13. march 05.30 . p. m )

'xqs»R½ùLi' r¡µR…LRiVÌÁNRPV \|¤¦¦¦N][LíRiVÍÜ[ ¿RÁVZNPäµR…V\lLiLiµj…. xqs»R½ùLi NRPLixmspùÈÁL`i= xqsLixqós ALójiNRP @ª«sNRP»R½ª«sNRPÌÁ\|ms {qsÕdÁH „s¿yLRißძsV xqsª«sVLójiLiÀÁLiµj…. xqs»R½ùLi NRPVLi˳ÏÁN][ßáLi ª«sùª«s¥¦¦¦LRiLiÍÜ[ {qsÕdÁH „s¿yLRißძsV xqsªyÌÁV ¿Á[xqsWò LSÇÁÙ r¡µR…LRiVÌÁV LSª«sVÖÁLigRiLSÇÁÙ, LSª«sVLSÇÁÙ, ª«sWÒÁ {qsFs£mnsª¯[ ª«s²ýR…ª«sW¬s $¬sªy£qs zmsÉÓÁxtsQƒ±s µyÅÁÌÁV ¿Á[zqsƒ«s zmsÉÓÁxtsQƒ±s aRPVúNRPªyLRiLi µ³R…LSøxqsƒ«sLi ª«sVVLiµR…VNRPV ª«sÀÁèLiµj…. C zmsÉÓÁxtsQƒ±s „s¿yLRißáNRPV ¬sLSxqsNTPò úxmsµR…Lji+LiÀÁƒ«s ƒyù¸R…Vª«sVWLjiò, zmsÉÓÁxtsQƒ±s N]ÉíÓÁ ®ªs[aSLRiV.

 
 
chiru
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *