CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
®ƒs[²R…V H{msFsÍÞ \|ms ZNP[LiúµR… x¤¦Ü[LiaSÅÁ »R½Vµj… ¬sLñRi¸R…VLi
13. march 1.20 . p. m )

H{msFsÍÞ Ë³ÏÁ„s»R½»R½*Li ®ƒs[²R…V ¾»½[ÌÁƒ«sVLiµj…. ZNP[LiúµR… x¤¦Ü[LiaSÅÁ CL][ÇÁÙ ª«sWù¿`ÁÌÁ ¬sLRi*¥¦¦¦ßá\|ms »R½Vµj… ¬sLñRi¸R…VLi ®ªsÌÁVª«sLjiLi¿Á[ @ª«sNSaRPLi DLiµj…. x¤¦Ü[ª«sVLiú¼½ ÀÁµR…‡ÁLiLRiLi @µ³R…ùQORPQ»R½ƒ«s Dƒ«sõ»yµ³j…NSLRiVÌÁV CL][ÇÁÙ »R½Vµj… xqs„dsVORPQ ÇÁLRixmsƒ«sVƒyõLRiV. ª«sWù¿`ÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Â¿Á[ LSuíyûÌÁƒ«sVLiÀÁ ª«sÀÁ胫s xqsöLiµR…ƒ«sÌÁV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ ¿RÁLjièLiÀÁ »R½gjiƒ«s ¬sLñRi¸R…VLi ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s xqsLi‡ÁLiµ³j…»R½ @µ³j…NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. H{msFsÍÞ\|ms ALiµR…úxms®µ…[a`P „sª«sVVÅÁ»R½ƒ«sV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[xqsWò BxmsöÉÓÁZNP[ ZNP[Liúµy¬sNTP ÛÍÁ[ÅÁ LSzqsLiµj…. @LiVV¾»½[ xqsVª«sVVÅÁ»R½ ª«sùQQNRPòLi ¿Á[}qs LSuíyûÌÁÍÜ[®ƒs[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[LiµR…VNRPV »yª«sVV zqsµ³ôR…ª«sV¬s, ª«sV×dýÁ @LiVVƒy |tsQ²R…WùÌÁV ª«sWLRiVè»yª«sV¬s H{msFsÍÞ @µ³j…NSLRiVÌÁV @LiÈÁVƒyõLRiV.

 
 
chiru
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *