CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
FyN`P 30 xqsLi®µ…[¥¦¦¦ÌÁNRPV xqsª«sWµ³yƒ«s„sVª«s*ƒ«sVƒ«sõ ˳ØLRi»`½
13. march 05.30 . p. m )

ª«sVVLi‡ÁLiVV µy²R…VÍýÜ[ FyN`P Çؼd½¸R…VVÌÁ úxms®ªs[V¸R…VLi\|ms A ®µ…[aRPLi ÛÍÁ[ª«s®ƒs¼½òƒ«s 30 xqsLi®µ…[¥¦¦¦ÌÁNRPV xqsª«sWµ³yƒyÌÁƒ«sV ˳ØLRi»`½ zqsµôR…Li¿Á[zqsLiµj…. C µy²R…VÌÁNRPV FyÌÁö²T… xqsÒÁª«sLigS xmsÈíÁV‡Á²ïR… NRPxqsËÞ ²U…Fsƒ±sG»][ xqs¥¦¦¦ ˳ÏÁúµR…»yµR…ÎØÌÁ NSÌÁVöÍýÜ[ ª«sVLRißÓáLiÀÁƒ«s »]„sVøµj… ª«sVLiµj… DúgRiªyµR…VÌÁ ²U…Fsƒ±sGÌÁ ¬s®ªs[µj…NRPÌÁƒ«sV zqsµôR…Li¿Á[zqs ZNP[LiúµR… „s®µ…[aSLigRiª«sVLiú¼½ úxmsßáËÞª«sVVÅÁLêkiNTP @LiµR…ÛÇÁ[zqsƒ«sÈýÁV ZNP[LiúµR… x¤¦Ü[LiaSÅÁª«sVLiú¼½ ÀÁµR…Li‡ÁLRiLi ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. »R½ª«s ¬s®ªs[µj…NRP @Liµj…ƒ«s @ƒ«sLi»R½LRi\®ªsVƒ«s µy²R…VÌÁNRPV NRPVúÈÁxms¬sõƒ«s ª«sVVxtsQäLRiVÌÁ\|ms FyN`P NRPhjiƒ«s¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVLiµR…ƒ«sõ AaS˳تy¬sõ ÀÁµR…Li‡ÁLRiLi ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV.

 
 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *