CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ƒy\|ms x¤¦¦¦»yù¸R…V»yõ¬sNTP úxms˳ÏÁV»R½*Li NRPVúÈÁxmsƒ«sVõ»][Liµj… : xtsQLki£ms

12. march 01.40 . p. m )

»R½ƒ«s\|ms x¤¦¦¦»yù¸R…V»R½õLi ¿Á[}qsLiµR…VNRPV úxms˳ÏÁV»R½*Li NRPVúÈÁxmsƒ«sVõ»][LiµR…¬s ª«sWÒÁ úxmsµ³y¬s ƒ«sªyÇÞ xtsQLki£ms AL][zmsLi¿yLRiV. „sxmsOSQÌÁ Aµ³R…*LRiùLiÍÜ[ NRPLSÒÁƒ«sVLiÀÁ zqsLi´`… ª«sLRiNRPV A¸R…Vƒ«s ¬sLRixqsƒ«s LSùÖdÁ¬s ¿Á[xms²R…V»R½VƒyõLRiV. úxms˳ÏÁV»R½*Li µk…¬sõ „sxmnsÌÁLi ¿Á[}qsLiµR…VNRPV @¬sõ úxms¸R…V»yõÌÁV ¿Á[r¡òLiµj…. ®ƒs[»R½ÌÁ @lLixqísVNRPV FyÌÁxms²R…V»][Liµj…. C ®ƒs[xms´R…ùLiÍÜ[ »R½ƒ«s\|ms úxms˳ÏÁV»R½*Li x¤¦¦¦»R½ùNRPV xms´R…NSÌÁV LRiÀÁr¡òLiµR…¬s ƒ«sªyÇÞxtsQLki£mns gSLïji¸R…Vƒ±s BLiÈÁLRiW*QùÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV. @Li¾»½[NSNRP FyN`PÍÜ[ @®ªsVLjiNS LS¸R…VËØLji {msÈÁL`ixqsƒ±sƒ«sV NRPÖÁzqs zmnsLSùµR…VNRPW²y ¿Á[aSLRiV. µk…Li»][ ®µ…[aRPLiÍÜ[¬s LSÇÁNUP¸R…V xqsLiO][Q˳ÏÁLi ª«sVLjiLi»R½ ª«sVVµj…lLi[ @ª«sNSaSÌÁV NRP¬szqsxqsVòƒyõLiVV.

 
 
ds
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *