CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ÕÁÒÁgS {qsFsLi NSùLixmso NSLSùÌÁ¸R…VLi

12. march 02.10 . p. m )

{qsFsLi NSùLi£ms NSLSùÌÁ¸R…VLi CL][ÇÁÙ ÉÓÁNRPäÛÉÁÈýÁV AbPxqsVòƒ«sõªyLji»][ NTPÈÁNTPÈÁÍزT…Liµj…. CL][ÇÁÙ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½¬s NRPÖÁzqsƒ«sªyLjiÍÜ[ xmsÌÁVª«soLRiV Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV, Fs®ªsVøÖdÁ=ÌÁV DƒyõLRiV. zqs¬dsƒ«sÉÔÁ ÒÁ„s»R½, LSÇÁZaP[ÅÁL`iÌÁV ¿yÍØ}qsxmso {qsFsLi»][ ª«sWÉýزyLRiV. aS¸R…VLi}msÈÁ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù N]Li²y xqsVlLi[ÅÁ NRPW²y A¸R…Vƒ«sƒ«sV NRPÖÁaSLRiV. CL][ÇÁÙ {qsFsLi ¼½Ljigji ²³T…ÖdýÁ ®ªsÎÏÁ§»R½VLi²R…ÈÁLi»][ ÉÓÁZNPäÈýÁV AbPxqsVòƒ«sõªyLRiV |msµôR…Fs»R½Vòƒ«s NSLýRiV, ‡ÁxqsV=ÍýÜ[ ª«s¿yèLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *