CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

xqslLi[*ÌÁV „saRP*xqs¬ds¸R…V»R½ NRPÖÁgjiƒ«s®ªs[ : zqsFsLi

11. march 2.40. p .m )

{qsFsƒ±sFsƒ±s, \ÛÉÁª±sV, ¬dsÌÁ=ƒ±s c JALêki c ª«sWL`æi xqslLi[*ÌÁV „saRP*xqs¬ds¸R…V»R½ NRPÖÁgjiƒ«s®ªs[ƒ«s¬s ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªsFs£qs LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT… @ƒyõLRiV. A xqslLi[*ÍýÜ[ 95 aS»R½Li „saRP*xqs¬ds¸R…V»R½ ÛÍÁ[µR…¬s A¸R…Vƒ«s xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV. xqslLi[*ÍýÜ[ 95 aS»R½Li „saRP*xqs¬ds¸R…V»R½ Dƒyõ¸R…VƒyõLRiV. @„s xqs*»R½Liú»R½ xqslLi[*ÌÁ¬s, BLiµR…VÍÜ[ úxms˳ÏÁV»y*¬sNTP FsÍØLiÉÓÁ xqsLi‡ÁLiµ³R…Li ÛÍÁ[µR…¬s A¸R…Vƒ«s xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV. xqslLi[*ÌÁV úxmsÇØÕ³ÁúFy¸R…W¬sNTP @µôR…Li xms²R…V»R½Vƒyõ¸R…V¬s {qsFsLi @Õ³ÁúFy¸R…Vxms²ïyLRiV.

 
 
ds
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *