CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

@ÇÁx¤¦¦¦L`i LjiNSLïRiVƒ«sV ‡ÁµôR…ÌÁV N]ÉíÓÁƒ«s |qs¥¦¦¦*g`i

11. march 2.30. p .m )

¥¦¦¦„sVÌíÁƒ±sÍÜ[ ˳ØLRi»`½»][ ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ ƒyÌÁVg][ ª«s®ƒïs[ÍÜ[ ²yztsQLig`i J|msƒ«sL`i „dslLi[LiúµR… |qs¥¦¦¦*g`i |qsLi¿RÁLki xmspLjiò ¿Á[aS²R…V. 60 ‡ÁLi»R½VÍýÜ[ 103 xmsLRiVgRiVÌÁ ¿Á[zqs ˳ØLRi»`½ »R½LRixmsoƒ«s »R½NRPV䪫s ‡ÁLi»R½VÍýÜ[ |qsLi¿RÁLki xmspLjiò ¿Á[zqsƒ«s AÈÁgS²R…VgS |qs¥¦¦¦*g`i LjiNSL`ïi xqsXztísQLi¿y²R…V. 11 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ úNTP»R½Li 66 ‡ÁLi»R½VÍýÜ[ |qsLi¿RÁLki ¿Á[zqsƒ«s @ÇÁx¤¦¦¦L`i LjiNSLïRiVƒ«sV NRPW²y ‡ÁµôR…ÌÁV N]ÉíزR…V. ª«s®ƒïs[ÍýÜ[ |qs¥¦¦¦*g`i BLiµj… 11 |qsLi¿RÁLki. NUP„ds£qs ËÝÌÁL`i Fsª«sLRi®ƒs[µj… ¿RÁW²R…NRPVLi²y |qs¥¦¦¦*g`i D¼½NTP AlLi[aS²R…V.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *