CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

¸R…VVª«s»R½NRPV úFyµ³yƒ«sù»R½ BryòLi : ²U…Fs£qs

11. march 2.30. p .m )

NSLiúlgi£qs @˳ÏÁùLóRiVÌÁ úFy´R…„sVNRP FsLizmsNRP ª«sWú»R½®ªs[V xmspLjiò @LiVVƒ«sÈýÁV {ms{qs{qs ¿Á[£mns ²U….$¬sªy£qs ¾»½ÖÁFyLRiV. ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi A¸R…Vƒ«s \|¤¦¦¦µR…LSËص`…NRPV ª«s¿yèLRiV. C xqsLiµR…LRi÷éLigS ²U…Fs£qs „dsV²T…¸R…W»][ ª«sWÉýزR…V»R½W ƒ¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQƒ±s ª«s¿Á[èÍÜ[xmso ®ªsVVµR…ÉÓÁ ÇØÕÁ»yƒ«sV „s²R…VµR…ÌÁ ¿Á[ryòª«sVƒyõLRiV. N]»R½òªyLjiNTP, ¸R…VVª«s»R½NRPV úFyµ³yƒ«sù»R½ Bryòª«sV¬s ²U…Fs£qs ¾»½ÖÁFyLRiV. A¸R…Vƒ«s 13 ª«sV×dýÁ ²³T…ÖdýÁ ®ªsÎýÏÁƒ«sVƒyõLRiV.

 
 
ds
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *