CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

NSLiúlgi£qs FsLi{ms @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ÇØÕÁ»y

11. march 4.30. p .m )

NSLiúlgi£qs FsLi{ms @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ÇØÕÁ»y µyµyxmso xmspLjiò @LiVVùƒ«sÈýÁV {ms{qs{qs À³dÁ£mns ²T…. $¬sªy£qs ¾»½ÖÁFyLRiV. FsLi{ms @˳ÏÁùLôðRiVÌÁ ®ªsVVµR…ÉÓÁ ÇØÕÁgS INRP N]ÖÁNTPä ª«sÀÁ胫sÈýÁV ¾»½ÖÁzqsLiµj….

»yÇØ xqsª«sW¿yLRiLi úxmsNSLRiLi „s²R…VµR…\ÛÍÁƒ«s ÇØÕÁ»yÍÜ[
ª«sVÀÁÖdÁxmsÈÁõLi c ËزR…VgRi LSª«sVNRPXxtñsQ
LSÇÁª«sVLiú²T… c DLi²R…ª«sÖýÁ @LRiVßãÞ NRPVª«sWL`i
$NSNRPVÎÏÁLi c NRPXFyLSßÓá
„sÇÁ¸R…Vªy²R… c ÌÁgRi²R…FyÉÓÁ LSÇÁg][FyÍÞ
GÌÁWLRiV c ryLi‡ÁbPª«sLSª«so
@LRiNRPV c NTPu¡L`i ¿RÁLiúµR…ËÜ[£qs
ƒygRiL`i NRPLRiWõÍÞ c ª«sVLiµy ÇÁgRiƒyõµ³R…Li
„saSÅÁ c xqsVÕÁ÷LS„sVlLi²ïT…
NRPLRiWõÍÞ c xqsWLRiùúxmsNSa`P lLi²ïT…
ÅÁª«sVøLi c lLi[ßáVNS¿_µR…Lji
NSNTPƒy²R… c xmsÌýÁLiLSÇÁÙ }msLýRiV DƒyõLiVV.

 
 
ds
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *