CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

x¤¦¦¦LSùƒy ˳ÏÁª«sƒ±sÍÜ[ NSLiúlgi£qs {qsûQä¬sLig`i NRP„sVÉÔÁ Û˳Á[ÉÔÁ

10. march 01.30 .p .m )

ALiµ³R…úxms®µ…[a`PNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ NSLiúlgi£qs FyLíki @˳ÏÁùLóRiVÌÁ FsLizmsNRP xmsúNTP¸R…VÍÜ[ »R½Vµj… NRPxqsLRi»R½VòNRPV NSLiúlgi£qs {qsûQä¬sLig`i NRP„sVÉÔÁ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ª«sVL][ryLji xqsª«sW®ªs[aRPLi @LiVVùLiµj…. ²³T…ÖdýÁÍÜ[¬s x¤¦¦¦LSùƒy ˳ÏÁª«sƒ±sÍÜ[ DµR…¸R…VLi 11 ƒ«sVLiÀÁ ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õLi 2 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPW C Û˳Á[ÉÔÁ N]ƒ«srygRiV»R½VLiµj…. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ úxmsßáËÞ ª«sVVÅÁLêki, AryäL`i |mnsLSõLi®²…[ÇÞ, „dsLRixmsö ®ªsVVLiVVÖdÁ, ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªsFs£qs LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT…, {ms{qs{qs À³dÁ£mns ²T….$¬sªy£qs FyÍæ܃yõLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *