CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ xmsÈýÁ Ë؇ÁV ®ªsVVxqsÖÁ NRP¬dsõLRiV NSLRièÈÁLi ¥¦¦¦ryùxqsöµR…LiiM»R½VÌÁzqslLi²ïT…

09. march 05. 10 . p .m. )

@Li»R½LêS¼d½¸R…V ª«sVz¤¦¦¦ÎØ µj…ƒ¯[»R½=ª«sLi xqsLiµR…LRi÷éLigS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ xmsÈýÁ ®ªsVVxqsÖÁ NRP¬dsõLRiV NSLRièÈÁLi ¥¦¦¦ryùxqsöµR…ª«sV¬s zmszqszqs @µ³j…NSLRi úxms¼½¬s´j… »R½VÌÁzqslLi²ïT… Fs®µô…[ªy ¿Á[aSLRiV. zqsFsÖdÁöÍÜ[ ÇÁLjigjiƒ«s „dsV²T…¸R…W xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W ÉÓÁ²T…zms úxms˳ÏÁV»R½* x¤¦¦¦¸R…WLiÍÜ[ @LigRiƒ±s ªy²T… NSLRiùNRPLRiòÌÁV »R½ª«s ÒÁ»yÌÁV |msLi¿RÁª«sV¬s @²T…gjiƒ«sLiµR…VNRPV |qsúNRPÛÉÁ[Lji¸R…VÉÞ ª«sVVLiµR…V ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV @¬s NRPW²R… ¿RÁW²R…NRPVLi²y gRiVúLSÌÁ»][ »]NTPäLi¿y²R…¬s, A µR…XuyùÌÁV BxmsöÉÓÁNTP NRPW²R… NRP¬szmsxqsVòƒyõ¸R…V¬s „sª«sVLji+Li¿yLRiV. NSLiúlgi£qs úxms˳ÏÁV»R½*LiÍÜ[ aSLi¼½Ë³ÏÁúµR…»R½ÌÁV NRPLRiVª«s¸R…Wù¸R…V¬s ƒ«sLiµR…ª«sVWLji ËØÌÁNRPXxtñsQ ªyùÆØù¬sLi¿RÁ²R…Li „s²ïR…WLRiLigS ª«soLiµR…¬s »R½VÌÁzqslLi²ïT… @ƒyõLRiV. @„s¬ds¼½ ¿RÁúNRPª«sLjiògS, ALiúµ³y x¤¦¦¦L<Riµ`… ®ªsVx¤¦¦¦»ygS }msLRiVgSLiÀÁƒ«s ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV »R½LRixmsoƒ«s úxms¿yLRiLi ¿Á[xqsWò @„s¬ds¼½¬s NRPLiÉÓÁ ¿RÁWxmso»][ @LjiNRP²R…»yƒ«s¬s ËØÌÁNRPXxtñsQ zqs¬sª«sW \®²…ÍØgRiVÌÁV ª«sÖýÁLi¿RÁ²R…Li „s²ïR…WLRiª«sVƒyõLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *