CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

$NSNRPVÎÏÁLi ÑÁÍýØ N]»R½ò}msÈÁÍÜ[ 100 BÎýÏÁ§ µR…gôðRiLi

09. march 02. 40 . p .m. )

$NSNRPVÎÏÁLi ÑÁÍýØ ª«sLigRiLRi ª«sVLi²R…ÌÁLi N]»R½ò}msÈÁÍÜ[ ÇÁLjigjiƒ«s @gjiõ Qúxmsª«sWµy¬sNTP µyµyxmso 100BÎýÏÁ§ µR…gôðRiª«sV¸R…WùLiVV. ¿Á[¼½NTP @Liµj…ª«sÀÁ胫s xmsLiÈÁµj…gRiV‡Á²R…VÌÁ»][FyÈÁV, ‡ÁLigSLRiLi, ƒ«sgRiµR…V NSÖÁ‡ÁW²T…µR…¸R…WùLiVV. Ëص³j…»R½VÌÁV F~ÌÁLi xmsƒ«sVÍýÜ[ ¬sª«sVgRiõQQ\®ªsVƒ«s xqsª«sV¸R…VLiÍÜ[ C úxmsª«sWµR…Li ÇÁLRigRi²R…Li»][ ƒ«sxtísQLi ˳ØLkigS xqsLi˳ÏÁ„sLiÀÁLiµj…. gRi²ïT…NRPVxmsöÌÁV NRPW²y Ax¤¦¦¦§»R½¸R…WùLiVV. xqsVª«sWLRiV N][ÉÓÁ LRiWFy¸R…VÌÁ Azqsò ƒ«sxtísQLi xqsLi˳ÏÁ„sLiÀÁƒ«sÈíÁV @µ³j…NSLRiVÌÁV úFyµ³R…„sVNRP @Li¿RÁƒy ®ªs[xqsVòƒyõLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *