CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

¿RÁLiúµR…Ë؇ÁVƒ«sV NRPÖÁzqsƒ«s ZNP[‡ÁVÍÞ AxmslLi[ÈÁL`i=

09. march 05. 50 . p .m. )

ZNP[‡ÁVÍÞ AxmslLi[ÈÁL`i= NTP „sƒ¯[µR…xmsƒ«sVõ LRiµôR…V ¿Á[ryòª«sV¬s ÉÓÁ²T…zms @µ³j…®ƒs[»R½ ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ¿Á[zqsƒ«s úxmsNRPÈÁƒ«sNRPV ZNP[‡ÁVÍÞ AxmslLi[ÈÁL`i= @r¡zqs¹¸…[VxtsQƒ±s x¤¦¦¦L<RiLi ª«sùQQNRPòLi ¿Á[zqsLiµj…. CxqsLiµR…LRi÷éLigS ªyLRiV ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁVƒ«sV NRPÖÁzqs „sƒ«s¼½ xmsú»R½Li xqsª«sVLjiöLi¿yLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ª«sWÉýزR…V»R½W ZNP[‡ÁVÍÞ AxmslLi[ÈÁL`i= NRPÉíØÖÁ=ƒ«s F¡ÍÞ ¿yLêkiÌÁƒ«sV ®ªsLiÈÁ®ƒs[ LRiµôR…V ¿Á[ryòª«sV¬s ¥¦¦¦„dsV B¿yèLRiV. ËØùLiNRPV LRiVßØÌÁV BÀÁè ªyLji¬s AµR…VN]¬s @Li²R…gS ª«soLiÉت«sV¬s }msL]äƒyõLRiV. »yª«sVV @µ³j…NSLRiLiÍÜ[NTP ª«sÀÁ胫s ®ªsVVµR…ÉÓÁ L][ÇÁÙ®ƒs[ ZNP[‡ÁVÍÞ AxmslLi[ÈÁLýRi xqsª«sVxqsùÌÁƒ«sV xmsLjixtsQäLjiryòª«sV¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *