CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ ˳ÏÁúµR…»R½NRPV NRPXztsQ: \®ªsFs£qs

08. march 11.00. a.m. )

@Li»R½LêS¼d½¸R…V ª«sVz¤¦¦¦ÎØ µj…ƒ¯[»R½=ª«sLi xqsLiµR…LRi÷éLigS ª«sVz¤¦¦ÎÏÁÌÁNRPV ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªs.Fs£qs.LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT… aRPV˳ØNSLiORPÌÁV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[xqsWò ª«sVz¤¦¦ÎØxqsLiZOP[Qª«sW¬sNTP, ªyLji ryª«sWÑÁNRP ˳ÏÁúµR…»R½NRPV NRPXztsQ¿Á[ryòª«sV¬s ¥¦¦¦„dsV B¿yèLRiV. ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ @Õ³Áª«sXµôðj…, ªyLji ryµ³j…NSLRi»R½\|ms®ƒs[ ®µ…[aRPLi ÛÍÁ[µy LSúxtísQLi @Õ³Áª«sXµôðj… Aµ³yLRixms²T…ª«soLiµR…ƒyõLRiV.

C ®ªs[VLRiNRPV A¸R…Vƒ«s ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁNRPV xqsLi®µ…[aS¬sõxqsWò ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁN][xqsLi xqsLiZOP[Qª«sV, @Õ³Áª«sXµôðj… xms´R…NSÌÁµy*LS ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁƒ«sV @úgRi˳ØgSƒ«s ¬sÖÁFyª«sVƒyõLRiV. @˳ÏÁ¸R…Vx¤¦¦¦xqsòLi, AL][gRiù$, Fyª«sÍت«s²ïU…, ¿RÁµR…Vª«soNRPV®ƒs[ ËØÖÁNRPÌÁNRPV DxmsNSÌÁ®ªs[»R½ƒyÍýØLiÉÓÁ„s ®ƒs[LRiVgS ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ ALójiNSÕ³Áª«sXµôðj…NTP D®µô…[bPLiÀÁƒ«s®ªs[ƒ«s¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. @ÍØlgi[ BLiµj…LRiª«sVø gRiXx¤¦¦¦¬sLSøßáxms´R…NRPLiNTPLiµR… BÎÏÁþƒ«sV ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ}msLjiÛÉÁ[ ZNP[ÉØLiVVLiÀÁƒ«sÈíÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sVz¤¦¦¦ÎØryµ³j…NSLRi»R½NRPV, ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ\|msƒ«s ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ z¤¦¦¦LixqsNRPV ª«sù¼½lLi[NRPLigS F¡LS®²…[LiµR…VNRPV ALójiNRP, ryª«sWÑÁNRP „sµ³yƒyÌÁV @ª«sxqsLRiª«sVƒyõLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *