CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

NSLiúlgi£qs @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ÇØÕÁ»y zqsµôðR…Li¿Á[zqsƒ«s \®ªsFs£qs, ²U…Fs£qs

08. march 12.25 . p.m. )

NSLiúlgi£qs »]ÖÁ „s²R…»R½ @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ÇØÕÁ»y ÅÁLS\lLiLiµj…. @µ³j…uíyƒ«sLi A®ªsWµR… ª«sVVúµR… INRPäÛÉÁ[ „sVgjiÖÁLiµj…. @˳ÏÁùLóRiVÌÁ FsLizmsNRP „sxtsQ¸R…VLiÍÜ[ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªsFs£qs, {ms{qs{qs @µ³R…ùQORPV²R…V ²U…Fs£qsÌÁV ¼d½úª«s NRPxqsLRi»R½VòÌÁV ¿Á[aSLRiV. »R½ª«sVNRPV ª«sÀÁ胫s ƒyÌÁVgRiV ®ªs[ÌÁ @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ƒ«sVLiÀÁ lgiÌÁVxmso gRiVúLSÌÁƒ«sV FsLizmsNRP ¿Á[zqs ÇØÕÁ»yƒ«sV zqsµôðR…Li ¿Á[aSLRiV. IN][ä ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæS¬sNTP ª«sVVgæRiVLRiV @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ª«sLRiNRPW FsLizmsNRP ¿Á[zqsƒ«s {ms{qs{qs @µ³j…uíyƒ«sLi A®ªsWµR… ª«sVVúµR… N][xqsLi A ÇØÕÁ»yƒ«sV ²³T…ÖdýÁ ¼d½xqsVNRPV®ªsÎýÏÁƒ«sVLiµj….

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *