CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ª«sVL][ ª«sWLRißáx¤¦Ü[ª«sW¬sNTP ÌÁxtsQälLi[ »][LiVVËØ Ë³ØLki NRPVúÈÁ

08. march 12.15. p.m. )

NSbdPøL`iÍÜ[ ª«sWLRißáx¤¦Ü[ª«sVLi xqsXztísQLi¿Á[LiµR…VNRPV FyNTPróyƒ±s DúgRiªy»R½ xqsLixqós ÌÁxtsQälLi[ »][LiVVËØ Ë³ØLki NRPVúÈÁ xmsƒ«sVõ»][Liµj…. ÌÁxtsQälLi[ ÉØ£ms ËØ£qs @lLixqísV NSª«s²R…Li»][ ÛÉÁúLRiL`i úgRiW£msÍÜ[ N]»R½ò ªyLjiNTP „sµ³R…*Lixqs Ëص³R…ù»R½ÌÁV @xmsögjiLi¿yLRiV. uyÒÁ, \|¤¦¦¦µR…L`i Ëظº…V, x¤¦¦¦§ÑÁFny, ªyÖÁµ`…ÌÁV NSbdPøL`i ÍÜ[¸R…V, µ][²ycLSÇÜ[LTÁcxmspLi¿³`Á |qsNíSQLýRiÍÜ[ DúgRiªyµR… NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sV xmsLRiù®ªs[OTPQryòLRiV. ÌÁxtsQäL`i NSbdPøL`i NRPª«sWLi²R…L`i ÌÁÐdÁ* róyƒ«sLiÍÜ[ uyÒÁ¬s ¬s¸R…V„sVLi¿yLRiV. xqsW\|qs²`… „sVxtsQƒ±s=ÍÜ[ ALji¾»½[Ljiƒ«s \|¤¦¦¦µR…L`i Ëظº…V¬s BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV xqsª«sW¿yLRi |¤¦¦¦²`…gS Dƒ«sõ ÇÁLSL`i uy }mýs£qsÍÜ[ @FyLiVVLiÉÞ Â¿Á[aSLRiV. B»R½®ƒs[ ÌÁxtsQälLi[NRPV A¸R…VVµ³yÌÁV, ª«sV¬ds xqs|mý^s ¿Á[xqsVòLiÉزR…¬s ¬sxmnsW ª«sLæSÌÁV }msL]äƒyõLiVV. „dsLji »]ÖÁ ÉØlLæiÉÞ NSbdPølLi[ƒ«s¬s |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV. C ®ƒs[xms´R…ùLiÍÜ[ xqsLjix¤¦¦¦µôR…VÍýÜ[ \|¤¦¦¦ @ÌÁL`íi úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *