CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ª«sVW²][ ª«s®ƒïs[ÍÜ[ ˳ØLRi»`½ xmnsVƒ«s„sÇÁ¸R…VLi

08. march 03.30 . p.m. )

ƒ«sWùÑÁÍØLi²`…»][ ÇÁLjigjiƒ«s ª«sVW²][ ª«s®ƒïs[ÍÜ[ ˳ØLRi»`½ 58 xmsLRiVgRiVÌÁ ¾»½[²y»][ xmnsVƒ«s„sÇÁ¸R…VLi ryµ³j…LiÀÁLiµj…. ®ªsVVµR…ÈÁ ËØùÉÓÁLig`i ¿Á[zqsƒ«s ˳ØLRi»`½ HµR…V „sZNPÈýÁ ƒ«suíy¬sNTP 392 xmsLRiVgRiVÌÁ ryµ³j…LiÀÁ 393 xmsLRiVgRiVÌÁ „sÇÁ¸R…VÌÁOSQQù¬sõ ƒ«sWùÑÁÍØLi²`… ª«sVVLiµR…Vª«soLiÀÁLiµj…. @LiVV¾»½[ ƒ«sWùÑÁÍØLi²`… 334 xmsLRiVgRiVÌÁ¾»½[ AÍÝLiÉÞ @LiVVLiµj…. ƒ«sWùÑÁÍØLi²`… J|msƒ«sL`i \lLi²R…L`i |qsLi¿RÁLki ryµ³j…Li¿y²R…V. ˳ØLRi»R½ ËÝÌÁLýRiV ÇÁ{¤¦¦¦L`iÆ؃±s, ¸R…VVª«sLSÇÞzqsLig`i, x¤¦¦¦LRi÷éÇÁƒ±sÍÜ[ ¿ÁL][ lLiLi²R…V „sZNPÈýÁV ryµ³j…Li¿RÁgS NRPVª«sWL`i, ¸R…VWxqs£mns xmshSƒ±sÍÜ[ ¿ÁL][ „sZNPÉÞ ¼d½xqsVNRPVƒyõLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *