CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
LRi´R…Li\|ms ElLi[gjiƒ«s ƒ«sLRizqsLix¤¦¦¦§²R…V
07. march 11.15 .a. m. )

¸R…WµR…gjiLjigRiVÈíÁ ú‡Áx¤¦Ü[ø»R½=ªyÍýÜ[ ˳ØgRiLigS...$ÌÁOUPQQø ƒ«sLRizqsLix¤¦¦¦ry*„sV LSú¼½ 11 gRiLiÈÁÌÁNRPV LRi´R…Li\|ms ElLi[gSLRiV. ¿ÁLi¿RÁVÌÁOUPQQø c ª«sV¥¦¦¦ÌÁOUPQQø xqs®ªs[V»R½LigS ry*„sV ˳ÏÁNRPVòÌÁNRPV µR…LRi+ƒ«s„sV¿yèLRiV. C ®ªs[²R…VNRPƒ«sV ¼½ÌÁNTPLi¿Á[LiµR…VNRPV ˳ÏÁNRPVòÌÁV |msµôR… xqsLiÅÁùÍÜ[ »R½LRiÖÁª«s¿yèLRiV. gRi»R½ ªyLRiLi L][ÇÁÙÌÁVgS ú‡Áx¤¦Ü[ø»R½=ªyÌÁNRPV „sZaP[xtsQ xqsöLiµR…ƒ«s ª«sr¡òLiµR…¬s AÌÁ¸R…V @µ³j…NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá ÑÁÍýØÌÁ ƒ«sVLi¿Á[ NSNRPVLi²y B»R½LRi úFyLi»yÌÁ ƒ«sVLiÀÁ NRPW²y ˳ÏÁNRPVòÌÁV |msµôR… xqsLiÅÁùÍÜ[ ª«sxqsVòƒyõLRi¬s @ƒyõLRiV. gRiVÈíÁÍÜ[ N]ÌÁV\®ªs Dƒ«sõ ÌÁOUPQQøƒ«sLRizqsLix¤¦¦¦ ry*„sV NRPÎØùßãÜ[»R½=ªy¬sõ.. LRi´][»R½=ªy¬sõ „dsOTPQ}qsò.. FyFyÌÁ¬sõ »]ÌÁgjiF¡»y¸R…V¬s ˳ÏÁNRPVòÌÁ ƒ«s„sVøNRP.

 

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *