CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
®²…[„s£qs NRP£msÍÜ[ r¡ª«sV®µ…[ª±s ÇÁ¸R…VZNP[»R½ƒ«sLi
07. march 07.50 a. m. )

®²…[„s£qs NRP£ms „sÛÇÁ[»R½ ˳ØLRi»R½ ¸R…VLig`i ÛÉÁ¬sõ£qs ríyL`i r¡ª«sV®µ…[ª±s ª«sLRiøƒ±s ª«sVL][@µR…÷é»R½V „sÇÁ¸R…VLi ryµ³j…Li¿y²R…V.CL][ÇÁÙ úFyLRiLi˳ÏÁ##\®ªsVƒ«s \¿³Á¬ds£qs \¾»½{ms ®²…[„s£qs NRP£ms F¡LRiVÍÜ[ r¡ª±sV ®µ…[ª±s, ¼½ ¿Áƒ±s \|ms 7c5 6c4 6c4 »][ ª«sLRiVxqs |qsÈýÁÍÜ[ „sÇÁ¸R…VLi ryµ³j…Li¿y²R…V..C„sÇÁ¸R…VLi»][ Azqs¸R…W cJzqs¬s¸R…W úgRiW£ms 1 lLiLi²][L_Li²`…ÍÜ[ ˳ØLRi»`½NRPV 1c0 Aµ³j…NRPùLi µR…NTPäLiµj…. úxmsxqsVò»R½Li 150 ª«s LSùLiN`PÍÜ[ Dƒ«sõ C ¸R…VVª«sxqsLi¿RÁÌÁƒ«sLi 356ª«s LSùLiNRPL`i ¿Áƒ±s\|ms xqsWxmsL`i „sNíRPLki»][ »R½ƒ«s xqs»yò¿yÈÁVNRPVƒyõ²R…V.

 

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *