CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

aRPLS*ƒ«sLiµ`…»][¿RÁLiúµR…zqsµôyLóRi N]»R½ò ÀÁú»R½Li

07. march 03.30 .p. m. )

'A ƒ«sÌÁVgRiVLRiV' 'ª«sVµ³R…Vª«sWxqsLi' ª«sLiÉÓÁ z¤¦¦¦ÉÞ ÀÁú»yÌÁ µR…LRi+NRPV²R…V ¿RÁLiúµR… zqsµôyLóRi »R½ƒ«s zmnsÍÜ[ø»R½=ª±s ËØùƒ«sL`i\|ms aRPLS*ƒ«sLiµ`… {¤¦¦¦L][gS J N]»R½òÀÁú»y¬sõ {qs*¸R…V ¬sLSøßá µR…LRi+NRP»R½*LiÍÜ[ $NSLRiLi ¿RÁVÉíØLRiV. LSª«sVƒy¸R…VV²R…V xqísW²T…¹¸…W£qs ÍÜ[ aRPVúNRPª«sLSLi C ÀÁú»R½Li xtswÉÓÁLig`i úFyLRiLi˳ÏÁ##\®ªsVLiµj…. {¤¦¦¦L][ aRPLS*ƒ«sLiµ`… \|ms ÀÁú¼d½NRPLRiLiÀÁƒ«s »]ÖÁ xqs¬sõ®ªs[aS¬sõ ¸R…VVª«s NRP´R…ƒy¸R…VNRPV²R…V LSª±sV NýS£ms Bª«s*gS, ²yNíRPL`i ²T…. LSª«sVƒy¸R…VV²R…V zqs*¿y胱s ¿Á[aSLRiV. úxmsª«sVVÅÁ µR…LRi+NRPV²R…V ¬dsÌÁNRPLihRi g_LRiª«s µR…LRi+NRP»R½*Li ª«sz¤¦¦¦Li¿yLRiV. ª«sLS*ƒ«sLiµ`… ‡ÁL`iò®²…[ NRPW²y B®µ…[ L][ÇÁÙ NSª«s²R…Li „sZaP[xtsQLi.

 
 
aRPLS*ƒ«sLiµ`… ‡ÁL`iò®²…[ gSùÌÁLki
zmnsÍÜ[ø»R½=ª±s ËØùƒ«sL`i\|ms aRPLS*ƒ«sLiµ`… N]»R½ò ÀÁú»R½Li gSùÌÁLki
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *