CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

{qsFsLi NSùLi£ms A{mnsxqsVÍÜ[ Fs¬sõNRPÌÁ NRPxqsLRi»R½Vò

07. march 12.55 .p. m. )

LSƒ«sVƒ«sõ Fs¬sõNRPÌÁäÍÜ[ F¡ÉÔÁ¿Á[}qs @˳ÏÁùLóRiVÌÁƒ«sV ÅÁLSLRiV¿Á[}qsLiµR…VNRPV gSLiµ³k…˳ÏÁª«sƒ±sÍÜ[ FyLíki Dƒ«sõ»R½róyLiVV ®ƒs[»R½ÌÁV NRPxqsLRi»R½Vò ¿Á[zqs J ÇØÕÁ»yƒ«sV LRiWF~Liµj…Li¿yLRiV. µk…¬sõ ¼d½xqsVNRPV¬s {ms{qs{q @µ³R…ùQORPV²R…V ²U…Fs£qs, {qsFsLi LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT… ²³T…ÖdýÁ ®ªsÎýØÖÁ= ª«soLiµj…. CÍÜ[gS ÇØÕÁ»yNRPV »R½Vµj… ®ªsVLRiVgRiVÌÁV µj…®µô…[LiµR…VNRPV CL][ÇÁÙ {qsFsLi NSùLi£ms A{mnsxqsVÍÜ[ \®ªs.Fs£qs, ²U….Fs£qsÌÁV Û˳Á[ÉÔÁ @¸R…WùLRiV. „dsLRiV ª«sVL][ryLji »R½Vµj… ¿RÁLRiVèÌÁV ÇÁLjizms »R½Vµj… ÇØÕÁ»yƒ«sV »R½¸R…WLRiV ¿Á[ryòLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *