CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
HµR…V Fs®ªsVøÖdÁ= róyƒyÌÁNRPV NSLiúlgi£qs @˳ÏÁùLóRiVÌÁ ÅÁLSLRiV
06. march 3.57 .p. m. )

Fs¬sõNRPÌÁ |tsQ²R…WùÍÞ „s²R…VµR…ÌÁ NSª«s²R…Li»][ @¬sõ FyLíkiÌÁV @˳ÏÁùLóRiVÌÁƒ«sV }msLýRiƒ«sV ÅÁLSLRiV ¿Á[xqsVòƒyõLiVV. µk…¬sÍÜ[ ˳ØgRiLigS @µ³j…NSLRi NSLiúlgi£qs FyLíki róy¬sNRP xqsLixqósÌÁ Fs®ªsVøÖdÁ= róyƒyÌÁNRPV HµR…VgRiVLRiV @˳ÏÁùLóRiV }msLýRiƒ«sV ÅÁLSLRiV ¿Á[zqsLiµj…. ªyLji }msLýRiV róyƒyÌÁV C „sµ³R…LigS DƒyõLiVV.
¬sÇت«sWËص`… c ®ªsLiNRPúÉØ„sVlLi²ïT…
ª«sLRiLigRiÍÞ c N]Li²yª«sVVLRi×Á
NRPLkiLiƒ«sgRiL`i c xqsµR…LRi+ƒ±slLi²ïT…
ƒ«sÍæÜLi²R… c ®ƒs[¼½ „sµyùrygRiL`i
ª«sV¥¦¦¦‡ÁVËÞƒ«sgRiL`i c ÇÁgRiµk…aRP*L`ilLi²ïT…

 

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *