CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
C{qsNTP LSxtísQû \|¤¦¦¦N][LíRiV ƒ¯[ÉÔÁxqsVÌÁV
05. march 04.30 .p. m. )

úxmsÇØLSÇÁùLi FyLíkiNTP Dª«sVø²T… gRiVLRiVò ZNP[ÉØLiVVLixmso „sxtsQ¸R…VLiÍÜ[ C{qsNTP LSxtísQû \|¤¦¦¦N][LíRiV ƒ¯[ÉÔÁxqsVÌÁV xmsLizmsLiµj…. {msALkiöNTP Dª«sVø²T… gRiVLRiVò ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁÈÁLi NRPVµR…LRiµR…¬s C{qs ¾»½[ÌÁèÈÁLi»][ A FyLíki \|¤¦¦¦N][LíRiVÍÜ[ ZNP[xqsV ®ªs[zqsLiµj…. µk…¬s\|ms N_LiÈÁL`i µyÅÁÌÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s C{qs \|¤¦¦¦N][LíRiV N][LjiLiµj…. C ZNP[xqsV »R½µR…VxmsLji „s¿yLRiNRPV N][LíRiV C®ƒsÌÁ 16NRPV ªyLiVVµy ®ªs[zqsLiµj….

 

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *