CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ALRiV, G²R…V ¾»½[µk…ÍýÜ Aµj…ÍØËص`…ÍÜ[ ÀÁLRiLiÒÁ„s xmsLRiùÈÁƒ«s

05. march 10.55 .am. )

úxmsÇØLSÇÁùLi FyLíki @µ³R…ùORPV²R…V ÀÁLRiLiÒÁ„s ª«sWLjiè ALRiV, G²R…V ¾»½[µk…ÍýÜ[ Aµj…ÍØËص`… ÑÁÍýØÍÜ[ xmsLRiùÉÓÁryòLRiV. @LiVV¾»½[ A¸R…Vƒ«s ZNP[ª«sÌÁLi ƒyÌÁVgRiV ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæSÍýÜ[ ª«sWú»R½®ªs[V xmsLRiùÉÓÁryòLRiV. „sVgjiÖÁƒ«s ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæSÍýÜ[ »R½µR…ƒ«sLi»R½LRi ¾»½[µk…ÍÜ[ xmsLRiùÉÓÁryòLRiV.

|¤¦¦¦ÖÁNSxmnísL`i µy*LS ALRiª«s¾»½[µk…ƒ«s ª«sV´][ÍÞ Â¿Á[LRiVNRPV®ƒs[ ÀÁLRiLiÒÁ„s @NRPä²R… INRP ‡Áz¤¦¦¦LRiLigRi xqs˳ÏÁƒ«sV D®µô…[bPLiÀÁ úxmsxqsLigjiryòLRiV. @NRPä²T… ƒ«sVLiÀÁ A¸R…Vƒ«s |¤¦¦¦ÖÁNSxmnísL`i µy*LS Æ؃yxmspL`i ¿Á[LRiVNRPV¬s ÑÁÍýØÍÜ[ úxmsÇØ@LiNTP»R½¸R…Wú»R½ÍÜ[ ¿Á[LRi»yLRiV. NRP²R…Li, DÈÁWõL`i, BLiúµR…®ªsÖýÁ, ª«sVÈÁWõLRiV, ÉÜ[¿RÁLi, {qs»R½g]Li²T…, ª«sVª«sÌÁƒ«sV xqsLiµR…Lji+LiÀÁƒ«s @ƒ«sLi»R½LRiLi LSú¼½ ‡Áxqs ¿Á[}qs ¬s„sV»R½òLi A¸R…Vƒ«s Aµj…ÍØËص`… ¿Á[LRiVNRPVLiÉØLRiV. G²R…ª«s ¾»½[µk…ƒ«s ÀÁLRiLiÒÁ„s gRiV²T…x¤¦¦¦ÈÁWõL`i, B¿][è²R…, ‡ÁÇØL`ix¤¦¦¦ÈÁWõLRiV, r¡QƒyÌÁ, ËÜ[´`…, ®ƒs[lLi²T…N]Li²R…, ª«sLiZNP²T…, ¬sLRiøÍÞ gRiVLi²y »R½ƒ«s xmsLRiùÈÁƒ«s ÇÁLRiVxmso»yLRiV. ¬sLRiøÍÞ ƒ«sVLiÀÁ A¸R…Vƒ«s \|¤¦¦¦µR…LSËص`…NRPV ¼½Ljigji ª«sryòLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *