CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
˳ØLRi»`½ Fsƒ«sõÉÓÁNUP ¼d½úª«sªyµy¬sõ úF¡»R½=z¤¦¦¦Li¿RÁµR…V : ÀÁµR…Li‡ÁLRiLi
05. march 04.30 .p. m. )

ÍØx¤¦Ü[L`iÍÜ[ úNTPZNPÈÁLýRiQ\|ms ÇÁLRigjiƒ«s µy²T…ÍÜ[ ˳ØLRi»`½ úxms®ªs[V¸R…VLi DLiµR…¬s FyN`P ª«sVLiú»R½VÌÁV, „dsV²T…¸R…W NRP´R…ƒyÌÁV úxms¿RÁVLjiLi¿RÁÉجsõ x¤¦Ü[Liª«sVLiú¼½ ÀÁµR…Li‡ÁLRiLi »R½xmsöVxmsÉíØLRiV. C AL][xmsßáÌÁV @LóRiLRiz¤¦¦¦»R½ª«sV¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. ˳ØLRi»`½ Fsƒ«sõÉÓÁNUP ¼d½úª«sªyµy¬sõ, ¼d½úª«sªyµR…VÌÁƒ«sV úF¡»R½=z¤¦¦¦Li¿RÁµR…¬s ªyLjiNTP AúaRP¸R…VLi NRPÖÁöLi¿RÁµR…¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. úxmsxmsLi¿RÁ®µ…[aSÌÁ µR…XztîsQ »R½ª«sVƒ«sVLiÀÁ ª«sV×ýÁLi¿RÁÉجsZNP[ C AL][xmsßáÌÁV ¿Á[xqsVòƒyõLjiƒ«s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV.

 

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *