CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
DLiÈÁVLiµ][, E²R…V»R½VLiµ][ ¾»½ÖÁ¸R…V¬s ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV : ÛÇÁ[{qs
04. march 01.30. p..m.)

ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV J NRPxmsöÌÁ »R½NRPä²R…ÍØLiÉÓÁµR…¬s, @µj… Fsxmsö²R…V DLiÈÁVLiµ][, E²R…V»R½VLiµ][ ¾»½ÖÁ¸R…V¬s zqós¼½ÍÜ[ DLiµR…¬s ª«sVLiú¼½ ÛÇÁ[{qs µj…ªyNRPL`ilLi²ïT… @ƒyõLRiV. ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi A¸R…Vƒ«s „dsV²T…¸R…W»][ ª«sWÉýزR…V»R½W ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV úxms˳ت«sLi ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ N]Li»R½®ªs[VLRiNRPV DLiµ][®ªsW NS¬ds, „sVgRi»y úFyLi»yÍýÜ[ aRPWƒ«sùª«sVƒyõLRiV.ÛÇÁ[{qs »R½ƒ«s r¡µR…LRiV²R…V úxms˳ØNRPL`ilLi²ïT… @ƒ«sLi»R½xmsoLRiLi FsLi{ms {qsÈÁV ZNP[ÉØLiVVLi¿yÌÁ¬s N][LRiV»R½W {ms{qs{qs ÀdÁ£mns ²U…Fs£qsƒ«sV NRPÖÁaSLRiV. lgiÖÁ¿Á[ªyLjiNTP @ƒ«sLi»R½xmsoLRiLi ÉÓÁZNPäÉÞ @²R…gRiÈÁLiÍÜ[ »R½xmsöVÛÍÁ[µR…ƒyõLRiV.

 

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *