CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
9 Fs®ªsVøÖdÁ= róyƒyÌÁNRPV FsÌýÁVLi®²…[ ƒ¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQƒ±s
04. march 08.30. p..m.)

»]„sVøµj… Fs®ªsVøÖdÁ= róyƒyÌÁNRPV, INRPä LSÇÁùxqs˳ÏÁ róyƒy¬sNTP Fs¬sõNRPÌÁ NRP„sVxtsQƒ±s gRiVLRiVªyLRiLi ƒ¯[ÉÓÁztsQZNP[xtsQƒ±s „s²R…VµR…ÌÁ ¿Á[¸R…Vƒ«sVLiµj…. ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs xmsLjiµ³j…ÍÜ[¬s F¢LRiVÌÁV C ®ƒsÌÁ 15 ÍÜ[gS »R½ª«s JÈÁV ƒ«s®ªsWµR…V ¿Á[xqsVN][ªyÌÁ¬s NRP„sVxtsQƒ±s H„ds. xqsVËØ÷LSª«so úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPQLýRi Aµ³R…*LRiùLiÍÜ[ LSxtísQûLi ®ªsVV»R½òLi„dsVµR… 11 ®ªs[ÌÁ x¤¦Ü[LïjiLig`iÌÁV, F¡xqísLýRiV »]ÌÁgjiLi¿yª«sV¬s Fs¬sõNRPÌÁ LSxtísQû NRP„sVxtsQƒ«sL`i H„ds xqsVËØ÷LSª«so ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV Fs¬sõNRPÌÁ |tsQ²R…WùÍÞ ÅÁLSLRiV ®ƒs[xms´R…ùLiÍÜ[ Fs¬sõNRPÌÁ ¬s¸R…Wª«sWª«s×Á¬s @ƒ«sVxqsLjiLiÀÁ C ®ªs[VLRiNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVƒ«sõÈýÁV NRP„sVxtsQƒ«sL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. BNRPƒ«sVLiÀÁ úxms˳ÏÁV»R½* ¬sµ³R…VÌÁ»][ BÎýÏÁ§ ¬sLjiøÀÁƒ«s , LRiLigRiVÌÁV ®ªs[LiVVLiÀÁƒy LSÇÁNUP¸R…Wƒy¸R…VNRPVÌÁ»][ FyÈÁV LRiLigRiVÌÁV ®ªs[zqsƒ«s ªyLji\|ms ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s NRP„sVxtsQƒ«sL`i |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV.

 

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *