CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
BxmsöV²R…V ²yNíRPL`i G.AL`i.lLi¥¦¦¦øƒ±s
03. march 10 .30 a..m.)

AryäL`i „sÛÇÁ[»R½ G.AL`i.lLi¥¦¦¦øƒ±s NUPLjiò NTPLkiÈÁLiÍÜ[ ª«sVL][ NRPÖÁNTP»R½VLSLiVV ¿Á[LRiƒ«sVLiµj…. xqsLigki»R½ úxmsxmsLi¿y¬sNTP A¸R…Vƒ«s ¿Á[zqsƒ«s }qsª«sÌÁNRPV gRiVLjiòLixmsogS @ƒyõ ¸R…VW¬sª«sLji+ÉÔÁ ²yNíRPlLi[ÉÞ úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj…. »R½*LRiÍÜ[®ƒs[ úxmsµyƒ«sLi ¿Á[ryòLRiV. lLi¥¦¦¦øƒ±s»][ FyÈÁV ¿RÁLiúµR…¸R…Wƒ±s úFyÛÇÁN`íP \®²…lLiNíRPL`i @ƒyõµR…V\lLi¬s, úgS„dsVßØÕ³Áª«sXµôðj…NTP NRPXztsQ ¿Á[aSLRiLiÈÁW »R½„sVÎÏÁƒy²R…V ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ NRPVª«sWLRiV²R…V ríyÖÁƒ±sƒ«sV NRPW²y ²yNíRPlLi[ÉÞ»][ xqs»R½äLjiryòLRiV. lLi¥¦¦¦øƒ±s BxmsöÉÓÁZNP[ J ²yNíRPlLi[ÉÞƒ«sV @LiµR…VNRPV¬s DƒyõLRiV. lLi¥¦¦¦øƒ±sNRPV |qsNRPLi²`… ²yNíRPlLi[ÉÞ LSª«s²R…Li xmsÈýÁ A¸R…Vƒ«s @Õ³Áª«sWƒ«sVÌÁV xqsLi»][xtsQLi ª«sùQQNRPòLi¿Á[aSLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *