CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
C{qs ƒ¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQƒ±s»][ ²U…Fs£qs{qs ²_ÉÞ
03. march 07.00 a..m.)

²T…Fs{qs= 2009 xmsLkiORPQ ¾»½[µk…ÌÁ\|ms xqsLiµj…gôRi»R½ »]ÌÁgjiF¡ÛÍÁ[µR…V. GúzmsÍÞ 11,12,13 ¾»½[µk…ÍýÜ[ ²T…Fs{qs= DLiÈÁVLiµR…¬s úxms˳ÏÁV»R½*Li ª«sVVLiµR…VgS úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj…. Fs¬sõNRPÌÁ F¡ÖÁLig`i 16 ƒ«sVLi¿Á[ úFyLRiLi˳ÏÁª«sVª«so»R½VLi²R…ÈÁLi»][ xmsLkiOSQ |tsQ²R…WùÍÞ úxmsNSLRiLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµy ÛÍÁ[µy @®ƒs[ @ƒ«sVª«sWƒ«sLi NRPÌÁVgRiV»][Liµj…. Fs¬sõNRPÌÁ NRP„sVxtsQƒ±s ª«sWú»R½Li C ÒÁª¯[ N][²`… xmsLjiµ³j…ÍÜ[NTP ª«sxqsVòLiµy LSµy @®ƒs[µj… »R½*LRiÍÜ[®ƒs[ ¿Á‡ÁV»yª«sV¬s úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj…. „sµyùaSÅÁ ª«sWú»R½Li |tsQ²R…WùÍÞ\|ms ª«s°ƒ«sLi µyÖÁèLiµj…. CL][ÇÁÙ Fsƒ«sõNRPÌÁ NRP„sVxtsQƒ±s»][ ¿RÁLjièLiÀÁ ²T…Fs{qs= xmsLkiORPQ ¾»½[µk…\|ms úxms˳ÏÁV»R½*Li J úxmsNRPÈÁƒ«s ¿Á[}qs @ª«sNSaRPLi DLiµj….

 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *