CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
C xqsLixmnsVÈÁƒ«s xmsÈýÁ µj…úgS÷éLi¼½ ¿ÁLiµyLi: ÀÁµR…Li‡ÁLRiLi
03. march 1.30. p..m.)

FyNTPryòƒ±sÍÜ[ $ÌÁLiNRP ÇÁÈíÁV\|ms ÇÁLjigjiƒ«s µy²T… xmsÈýÁ x¤¦Ü[Liª«sVLiú¼½ zms.ÀÁµR…Li‡ÁLRiLi ¼d½úª«s µj…úgS÷éLi¼½¬s ª«sùNRPòLi ¿Á[aSLRiV.

"" ®ªs[VLi C xqsLixmnsVÈÁƒ«sƒ«sV ÅÁLi²T…xqsVòƒyõLi. $ÌÁLiNRP ÇÁÈíÁVNRPV NRPÖÁgjiƒ«s ƒ«sxtísQLi\|ms „s¿yLS¬sõ ª«sùNRPòLi ¿Á[xqsVòƒyõLi. AÈÁgSÎýÏÁ§...lLiLi²R…V ª«sVW²R…V }msLýRiV ¿Á‡ÁV»R½Vƒyõ...xqsª«sVLRi„dsLRi, ®ªsVLi²T…£qs..»R½µj…»R½LRiVÌÁV ZOP[Qª«sVLigS DƒyõLRi¬s AbPxqsVòƒyõ....ªyLRiV N][ÌÁVN][gRiÌÁLRi¬s ˳؄sxqsVòƒyõ...®ªs[VLi C xqsLixmnsVÈÁƒ«s xmsÈýÁ µj…úgS÷éLi¼½ ¿ÁLiµyLi.'' @¬s A¸R…Vƒ«s BNRPä²R… ¿ÁFyöLRiV.

˳ØLRi»`½ÍÜ[ úxmsxmsLi¿RÁ NRP£ms F¡ÉÔÁÌÁV ÇÁLRiVgRiƒ«sVLi²R…ÈÁLi»][ ˳ÏÁúµR…»y GLSöÈýÁ\|ms úxmsbPõLi¿RÁgS x¤¦Ü[Liª«sVLiú¼½ ÇÁªyÕÁxqsWò "" úxmsxmsLi¿RÁ NRP£ms LS¬ds¸R…VLi²T…. ®ªs[VLi ˳ÏÁúµR…»R½ NRPÖÁöryòLi.'' @¬s ¿ÁFyöLRiV. ÍØx¤¦Ü[L`iÍÜ[ $ÌÁLiNRP úNTPZNPÈÁLýRi\|ms ÇÁLjigjiƒ«s µy²T…ÍÜ[ 5gRiVLRiV F¡ÖdÁxqsVÌÁV ª«sVLRißÓáLi¿RÁgS ª«sVL][ 6gRiVLRiV AÈÁgSÎýÏÁ§ gS¸R…Vxms²ïyLRiV.

 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *